Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Valoració general


En el mes de febrer de 2020, l’IEA va impulsar una enquesta de qualitat tot demanant la col·laboració d’un miler de funcionaris dels grups A1 i A2 de la nostra Administració a fi de comptar amb elements de judici per avaluar les activitats i serveis propis d’aquest organisme.

De les més de 250 respostes obtingudes, es pot concloure, amb caràcter general, que els apartats més consultats del web de l’Institut són el «Repositori normatiu autonòmic» i les publicacions en la seva versió electrònica. En aquest àmbit, interessen especialment matèries com ara Govern i règim jurídic de l’Administració, funció pública, contractació, subvencions i Estatut d’autonomia. També destaca la freqüència de les consultes fetes al Llibre d’estil del Govern de les Illes Balears.

Per a molts dels participants en l’enquesta, els camps que l’IEA hauria de prioritzar són les activitats d’estudi i formació adreçades a empleats públics, com ara l’organització de seminaris i jornades sobre qüestions jurídiques i sobre problemes relatius al funcionament de les administracions públiques. Així mateix, un bon nombre de persones consultades són partidàries d’intensificar l’actualització de les recopilacions normatives de l’Institut. Finalment, cal destacar que hi ha gran interès perquè s’impulsi una versió en castellà del «Repositori normatiu autonòmic».

L’IEA agraeix molt la col·laboració dels funcionaris que han respost l’enquesta. Les dades obtingudes seran considerades en la planificació d’activitats i serveis.