Torna

Comissió per a la resolució de reclamacions en matèria d'accés a la informació pública

 

La Comissió per a la resolució de reclamacions en matèria d'accés a la informació pública està formada per tres membres del cos d'Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, designats per sorteig públic, i una persona que s'ha d'ocupar de la secretaria, amb veu però sense vot.

 

Tal com preveu l'article 3 i la disposició addicional primera del Decret 24/2016, de 29 d'abril, el dia 5 de maig de 2016 es va realitzar un sorteig públic per determinar els membres de la Comissió. PDF acta del sorteig

 

En data 4 d'octubre de 2017 es va realitzar un nou sorteig, com a conseqüència del qual, actualment la Comissió la componen els membres següents:

-        President: Lluís J. Segura Ginard

-        Vocals: María José Marco Landazábal i Jesús García Garriga

-        Titular secretaria: José Romualdo Catany Ventayol

-        Suplent secretaria: Maria Antònia Cerdà Forteza