Torna

Comissió per a la resolució de reclamacions en matèria d'accés a la informació pública

En quins casos es pot reclamar?

Podeu presentar una reclamació davant de la Comissió:

a) Quan no estigueu satisfets amb la resolució dictada en un procediment de sol·licitud d'accés a la informació pública.

b) Quan no hagueu obtingut resposta a la vostra sol·licitud d'informació en el termini d'un mes des de la data en què la vàreu presentar.

c) Quan hi hagi una resolució que us reconegui el dret a la informació pública però no se us hagi facilitat l'accés efectiu a la informació en el termini de deu dies des de la notificació de la resolució.

d) Quan els vostres drets o interessos es vegin afectats per l'accés atorgat a una informació pública.

Qui pot reclamar?

Poden presentar una reclamació davant la Comissió (ja siguin persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tenguin capacitat jurídica i d'obrar d'acord amb l'Ordenament Jurídic):

a) Les persones que han sol·licitat informació a l'Administració i no se'ls ha admès la sol·licitud o se'ls ha denegat totalment o parcialment per resolució expressa o les que no han rebut resposta a la seva sol·licitud en el termini d'un mes.

b) Les persones les sol·licituds d'informació de les quals s'han resolt favorablement i a les quals, malgrat això, no se'ls ha donat un accés efectiu a la informació en el termini que indicava la resolució (màxim deu dies).

c) Les terceres persones els drets o interessos de les quals es veuen afectats per l'accés atorgat a una informació pública. També poden presentar una reclamació les administracions, les entitats i els organismes de tutela dels drets i interessos protegits pels límits d'accés a la informació pública que estableix la legislació vigent.

Contra quines Administracions podeu reclamar?

La Comissió és competent per admetre reclamacions en relació amb les entitats i els organismes següents:

a) L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

b) Els ajuntaments i les mancomunitats de municipis.

c) Els consells insulars. d) Els organismes autònoms, entitats públiques empresarials i, en general, les entitats de dret públic creades, dependents o vinculades a les administracions dels apartats a, b i c.

d) Les entitats de dret públic de les Illes Balears que actuen amb una independència funcional o amb una autonomia especial reconeguda per llei.

e) La Universitat de les Illes Balears.

f) Les societats mercantils amb participació, directa o indirecta, superior al 50 % d'alguna de les administracions dels apartats a, b i c o d'entitats que en depenen.

g) Les fundacions del sector públic de qualsevol de les administracions dels apartats a, b i c o d'entitats dependents esmentades en els apartats anteriors.

h) Els consorcis o altres formes associatives adscrits a alguna de les administracions dels apartats a, b i c o d'entitats que en depenen.

i) Els col·legis professionals i les altres corporacions de dret públic, en la mesura que la informació sol·licitada tingui relació amb l'exercici de les seves funcions públiques.

Quin contingut ha de tenir la reclamació?

Les reclamacions s'han de presentar per escrit, adreçades a la Comissió, i s'hi ha de fer constar les dades i adjuntar els documents següents:

a) La identitat de la persona reclamant i, si escau, de la persona representant. A aquest efecte, s'ha d'incloure en l'escrit una declaració responsable que indiqui que les dades consignades relacionades amb les dades d'identitat (DNI) són certes i comprovables i que autoritzi la Comissió a fer les comprovacions oportunes, si escau, per verificar-les. En cas de no fer-ho, s'ha de presentar una fotocòpia del DNI. En qualsevol cas, si la identitat o la representació no queda suficientment acreditada, la Comissió té la facultat de requerir l'acreditació en qualsevol moment del procediment.

b) L'adreça a efectes de notificacions i el mitjà de comunicació escollit per la persona reclamant en les seves relacions amb la Comissió.

c) Una còpia de la sol·licitud d'informació amb les dades bàsiques (data i número d'expedient, la informació sol·licitada i, si voleu, els motius que justifiquen la petició d'informació) i una còpia de la resolució objecte de la reclamació, si n'hi ha. d) La raó de la reclamació i la seva fonamentació.

e) Lloc, data i signatura de la persona reclamant.

També es pot fer constar expressament la preferència de la persona reclamant sobre la llengua amb la qual es vol comunicar amb la Comissió; si no l'especifica, les comunicacions de la Comissió es fan en català. Per facilitar les reclamacions, la Comissió ofereix un formulari que conté tots els camps d'informació necessaris per poder tramitar la reclamació. Enllaç al formulari PDF Editor de Text

L'ús d'aquest formulari no és obligatori. Podeu presentar les reclamacions amb un format diferent, sempre que contenguin la informació a la qual hem fet referència i estiguin redactades en una de les llengües oficials a les Illes Balears. També podeu recollir el formulari a la seu de la Comissió o a la seu dels òrgans d'informació de les administracions públiques subjectes a aquesta reclamació.

Com es poden presentar les reclamacions?

Les reclamacions es poden presentar davant la Comissió:

a) Mitjançant la presentació del formulari o l'escrit al Registre de la Comissió (ubicat a la Conselleria de Presidència, en el passeig de Sagrera, 2) o en qualsevol dels registres de la Comunitat Autònoma en els casos que preveu la normativa general del procediment administratiu.

b) Mitjançant la tramesa per correu postal a l'adreça de la Comissió (plaça del Rosari, núm. 5, entl. i 1a planta 07001 Palma). S'ha de presentar d'acord el que estableix l'article 31 del Reial Decret 1829/1999, de 3 de desembre, que aprova el Reglament que regula la prestació dels serveis postals.

c) En qualsevol altre forma prevista per la normativa.

Quin termini teniu per reclamar?

Per interposar la reclamació teniu un mes a comptar des de:

a) La recepció de la notificació de la resolució objecte de la reclamació.

b) El moment de producció del silenci administratiu.

c) El venciment del termini de deu dies establerts a l'article 22 de la Llei 19/2013, de 19 de desembre, sense que s'hagi facilitat efectivament accés a la informació objecte d'una sol·licitud estimada expressament.

Quin termini té la Comissió per resoldre les reclamacions?

La Comissió té un termini de tres mesos per notificar a les parts la resolució de la reclamació. El termini anterior comença a córrer el dia en què la reclamació ha tingut entrada al Registre de la Comissió i acaba el dia en què la notificació de la resolució és lliurada a la persona reclamant.