Torna

Pla Igualtat del personal de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Any 2018

Despesa per capítol 1 per sexe

Sexe Persones (n) Persones (%) Mitjana brut anual + complements (€) Despesa total en salaris (€) Despesa total en salaris (%)
Dones 3.225 67,68 39.615,83 127.761.056,59 63,76
Homes 1.540 32,32 47.157,18   72.622.054,70 36,24
Total/mitjana 4.765 100 43.386,5 200.383.111,29 100

Les dades relatives al salari brut mitjà que perceben homes i dones que treballen a la Comunitat Autonoma de les Illes Balears indiquen que aquest difereix en 7.541,35 € a favor dels homes. Concretament, de mitjana, les dones que treballen en els serveis generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perceben un salari brut de 39.615,83 €, mentre que el dels homes ascendeix fins als 47.157,18 €.

Una dada significativa que podem apreciar en aquesta taula és que les dones representen el 67,68% de la plantilla i les seves retribucions només suposen el 63,76% de la despesa salarial.

Bretxa salarial mensual

Mitjana de salari + complements Complements
Dones Homes Bretxa Dones Homes Bretxa
2.829,71 € 3.368,36 € 15,99% 375,42 € 503,34 € 25,41%

La bretxa és més àmplia en relació amb els complements que en relació amb el salari, amb una diferència molt significativa, ja que quasi arriba als 10 punts percentuals.

Entre les principals causes d’aquesta bretxa, hi podem trobar la menor quantitat de temps dedicat al treball remunerat per part de les dones; la falta de corresponsabilitat; la infravaloració de les habilitats, qualitats i competències considerades tradicionalment femenines; les barreres d'accés a llocs de direcció; la incorporació més tardana de la dona a l'Administració...

Bretxa salarial per règim jurídic

Nombre Salari brut mensual + complements (€) Complements mensuals (€)
Dones Homes Total Dones Homes Bretxa Dones Homes Bretxa
Funcionari 2.560 1.329 3.889 3.001,19 3.524,14 14,84% 426,04 547,65 22,21%
Laboral 665 211 876 1.915,15 2.270,71 15,66% 180,08 222,07 18,91%
TOTAL 3.225 1.540 4.765

Aquesta taula ens mostra les dades de la bretxa salarial entre homes i dones segons el règim jurídic sota el qual treballen. Cal destacar, en primer lloc, que la bretxa és en tots els casos favorable als homes. Les dades relatives al salari brut sumat als complements indiquen que els homes funcionaris perceben mensualment un salari un 14,84% més alt que les dones, mentre que en el cas del personal laboral, la bretxa és del 15,66% favorable als homes. Les desigualtats en les quanties que perceben els treballadors i les treballadores relatives als complements augmenten: d'una banda, entre el personal funcionari, la bretxa és favorable als homes en un 22,21%; de l’altra, la bretxa entre el personal laboral és molt semblant: 18,91%.

Bretxa salarial per forma de provisió del lloc

Persones Brut mensual + complements (€) Complements mensual (€)
Dones Homes Dones Homes Bretxa Dones Homes Bretxa
Concurs 2.892 1.324 2.717,28 3.189,98 14,82% 348,33 449,72 22,55%
Contracte laboral 113 34 1.902,48 2.132,83 10,80% 173,87 214,08 18,78%
Lliure designació 220 182 4.225,46 4.688,47 9,88% 835,22 943,98 11,52%

Aquesta taula ens mostra les dades relatives a la bretxa salarial segons la forma de provisió del lloc; és a dir, si s'ha accedit al lloc de treball mitjançant un concurs, mitjançant un contracte laboral, o bé és un lloc de lliure designació. En primer lloc, cal dir que la majoria de treballadors i treballadores han accedit al seu lloc de treball a través d'un concurs. En segon lloc, cal destacar que aquells llocs de treball on la bretxa salarial (del salari brut mensual més complements) és menor és en els llocs de lliure designació (9,88% favorable als homes); en canvi, són les places de concurs (14,82%) i les de contracte laboral (10,88%) on la bretxa és més elevada i favorable als homes. Una possible explicació és que les reduccions de jornades es donen en menor mesura en els llocs de lliure designació i entre les persones que tenen un contracte laboral.

Analitzant la bretxa salarial dels complements, aquesta continua essent favorable en tots els casos als homes. Cal destacar que la bretxa és més elevada en el cas de les persones que han accedit al lloc de treball a través d'un concurs (22,55%).

Personal amb reducció de jornada o excedència, per sexe

Sexe Sol·liciten reducció Han gaudit o gaudeixen d'una reducció Sol·liciten una excedència Han gaudit o gaudeixen d'una excedència
n % n % n % n %
Dones 191 72,35 301 75,37 25 86,21 29 85,29
Homes 73 27,65 109 24,63 4 13,79 5 14,71
Total 264 100 410 100 29 100 34 100

Les desigualtats que hem vist es podrien explicar, en part, pel fet que qui fa (i sol·licita) jornades parcials són més dones que homes. Concretament, les dades mostren, d'una banda, que del total de treballadors i treballadores que sol·licita una reducció de jornada, el 74,35% són dones. De l'altra, del total de 410 persones que gaudeixen o han gaudit durant l'any 2018 d'una jornada inferior a les 35 hores setmanals, 301 són dones i 109, homes. Per tant, són les dones -un 75,37%-, qui majoritàriament opten per fer jornades parcials, mentre que els homes representen un 24,63% del total de persones que gaudeixen d'una reducció. Aquestes dades ens mostren un escenari poc equitatiu quant a la distribució per sexe de les persones que sol·liciten i fan jornades de treball parcial. Cosa que troba una explicació en el fet que tradicionalment són les dones les que tenen cura dels fills i de les persones dependents i, per tant, les que acostumen a sol·licitar aquest tipus de mesures de conciliació.

Pel que fa a les excedències, la situació és també molt semblant. Si agafam, per exemple, l’excedència per cura de familiars durant l’any 2018, veurem que un total de 26 dones la varen gaudir, però en canvi només 2 homes.