Torna

Ibjove


QUÈ ÉS ART JOVE?

El Programa Cultural Art Jove s’adreça a joves artistes nascuts o residents a les Illes Balears que tenguin entre 16 i 35 anys. Es regula mitjançant la convocatòria anual de certàmens de nombroses modalitats artístiques, que es van ampliant, enriquint i modificant segons les necessitats i els desitjos detectats entre la població juvenil. L’Art Jove vol ser també un agent cultural que ofereixi una programació atractiva per al públic en general i per als joves en particular.

Entre els objectius principals destaquen la promoció dels joves creadors balears i de les seves obres, l’ajuda a la professionalització dels participants i el suport en els primers passos dins el sector o la indústria cultural que hagin triat. A més, té una vocació descentralitzadora i programa diferents activitats a totes les illes i a la Part Forana de Mallorca, a través del seu programa GirArt Jove. Es dona una importància especial a la transversalitat, per la qual cosa s’estableixen i s’enforteixen vincles amb altres institucions i entitats, tant públiques com privades, que enriqueixen l’oferta de l’Art Jove. 


PROGRAMA CULTURAL ART JOVE 2022 – CAPGIRA LA TEVA CREATIVITAT

La pandèmia ha marcat, potser per sempre, les nostres formes de relacionar-nos, la manera de mirar i entendre el món. Els joves artistes també són sensibles en aquesta nova realitat i inevitablement la reflecteixen en les seves creacions. Potser per això, Laura Caldentey, guanyadora del certamen de Disseny Gràfic de l’any passat i autora de la nova línia gràfica del programa cultural Art jove, ens proposa que donem la volta a la vida, que capgirem la realitat.

Amb aquest eslògan arranca l’edició 2022 del programa cultural Art Jove. Esperonant, ara més que mai, als joves artistes de les Illes Balears a repensar i transformar la nostra societat, fins i tot la nostra manera de viure. I tot això vehiculat en 8 certàmens, tots ells dissenyats perquè els joves participants puguin donar les seves primeres passes en la  indústria cultural amb el suport de l’IBJOVE.


desc_AJ22 GENERAL OK.jpg

CERTÀMENS D'ART JOVE 2022

Aquesta informació és un extracte. Les bases, el formulari d’inscripció i la resta de documents que s’esmenten en aquesta convocatòria estan a disposició de les persones interessades a la Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears així com al següent enllaç

Certàmens convocats

a) Certamen d’Arts Visuals, dotat amb 5.000,00 € .

b) Certamen de Còmic, dotat amb 5.000,00 € .

c) Certamen de Dansa Contemporània, dotat amb 8.000,00 €

d) Certamen de Curtmetratges, dotat amb 9.000,00 €

e) Certamen de Relat Breu, dotat amb 4.000,00 €

f) Certamen de Música per a Joves Intèrprets, en la modalitat de Grups de Cambra, dotat amb 8.000,00 €

g) Certamen de Disseny de Moda, dotat amb 5.000,00 €

h) Certamen de Disseny de Producte, dotat amb 6.000,00 €

Participants

El programa cultural Art Jove s’adreça a joves nascuts o residents a les Illes Balears que tinguin entre 16 i 35 anys el 31 de desembre de 2022. No està permesa la inscripció de grups als certàmens de Relat Breu i Arts Visuals.

En el cas d’inscripció de grups, se’n considera representant el component del grup que formalitzi la butlleta d’inscripció, i conformen la resta del grup els membres que hi consten.

Els concursants no poden participar en cap certamen formant part de dos grups al mateix temps o com a part d’un grup i individualment. Si resulten guanyadors joves de 16 o 17 anys, han de cobrar el premi les persones que els representen legalment, en el cas que no estiguin emancipats.

Els grups o els autors que han rebut un primer premi o un premi únic en qualsevol edició del programa cultural Art Jove no es poden tornar a presentar a la mateixa modalitat en què han quedat guanyadors. En el cas dels grups, s’entén que no s’hi poden tornar a presentar si conserven el mateix nom o si la majoria dels components del grup són els mateixos que quan varen guanyar.

Les obres que es presenten a concurs no poden haver rebut cap altre primer premi en cap certamen, concurs o festival de les Illes Balears, en el moment de la inscripció.

1. Terminis d’inscripció i documentació

El termini per presentar les sol·licituds i la resta de documents que s’esmenten en la convocatòria és des de l’endemà d’haver-se publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a les 24.00 h. del 30 d’abril de 2022.

La documentació que cal presentar per a totes les modalitats convocades és la següent:

—El formulari emplenat degudament.

—En el cas de no haver nascut a les Illes Balears, una fotografia o una fotocòpia del certificat d’empadronament en alguna població de les Illes Balears.

—La documentació específica per a cada certamen.

2. Jurat

El jurat de cada un dels certàmens està format pels components que s’indiquen a continuació. La composició de cada jurat es detalla en les bases específiques corresponents: 

—President o presidenta (amb vot diriment en el cas d’empat): la persona que elegeixi l’IBJOVE seguint el criteri de professionalitat o prestigi reconeguts en l’àmbit professional o cultural de la matèria corresponent. Així mateix, es tindrà en compte, a l’hora de triar els jurats, el criteri de paritat en matèria d’igualtat de `gènere. 

—Vocals: un mínim de tres persones seleccionades per l’IBJOVE d’acord amb el criteri de professionalitat o prestigi, reconeguts en l’àmbit professional o cultural de la matèria corresponent.

—Secretària (amb veu i vot): la coordinadora del programa cultural Art Jove de l’IBJOVE.

3. Premis

Els premis que estableix aquesta convocatòria tenen la consideració de rendes imputables a l’efecte del que estableix la normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

Amb caràcter general, els premis s’han de pagar als beneficiaris íntegrament, mitjançant una transferència. No obstant això, en tots els certàmens en què s'estableix que una part del premi està subjecta a la realització d'actuacions o encàrrecs específics per part dels guanyadors o finalistes, aquests han de cobrar la part que els pertoca quan hagin fet les actuacions programades. En el cas d’absència, si no és justificada per algun motiu de força major, el participant perd el dret a cobrar-les.

El fet de presentar-se a qualsevol certamen suposa, implícitament, que els autors autoritzen l’IBJOVE a reproduir i publicar la seva imatge i el contingut de les obres inscrites mitjançant qualsevol recurs que consideri oportú.

4. Selecció i desenvolupament dels certàmens 

Un cop finalitzat el termini d’inscripció, s’ha de considerar que la participació en un certamen o modalitat no és suficient si és inferior a tres inscripcions. En el cas que la participació sigui insuficient o, simplement, escassa (inferior a cinc inscripcions), i abans de declarar el certamen o modalitat desert, el director de l’IBJOVE, a proposta de la coordinadora del programa cultural Art Jove, pot obrir un nou termini d’inscripció, sempre amb la publicació prèvia en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i conservant les sol·licituds ja presentades. Aquest nou termini no ha de perjudicar en cap cas els participants presentats en el termini establert inicialment, atès que han de disposar d’un temps addicional per millorar les seves propostes i aprofundir-hi o per presentar-ne una de nova, si ho consideren adient. En qualsevol cas, si un cop finalitzat el nou termini d’inscripció la participació és inferior a tres inscripcions, el certamen o modalitat s’ha de declarar desert automàticament.

En les fases semifinal i final de tots els certàmens, el jurat ha de nominar dos semifinalistes o finalistes, respectivament, i substituts que han de participar en les proves de selecció quan algun dels semifinalistes o finalistes no pugui assistir-hi. Aquesta decisió s’ha de fer constar en l’acta.

En tots aquells cert``amens que impliquen l’actuació de grups de persones, si un cop finalitzat el termini d’inscripció algun dels components del grup no pot assistir a la primera prova selectiva, s’admetrà la substitució d’un màxim del 33 % dels components del grup. En el cas de duets, no s’admet cap substitució. Aquestes substitucions s’han de subjectar obligatòriament a les restriccions següents:

  • Només s’admeten substitucions abans de la primera prova selectiva en directe.
  • Els substituts han de complir els requisits d’edat i de naixement o residència.
  • Els substituts han de presentar, prèviament, la documentació indicada en l’apartat 5.3 i segons les condicions establertes a l’apartat 5.4.
  • En la primera i en la segona prova (en la semifinal i en la final), els components del grup han de ser obligatòriament els mateixos. 

5. Desplaçament i allotjament

Quan el participant hagi d’assistir a un esdeveniment programat per Art Jove fora del municipi on resideixi en aquell moment, l’IBJOVE s’ha de fer càrrec del cost de transport aeri o marítim del participant i de tot el material necessari per participar en l’esdeveniment. En el cas que l’esdeveniment programat l’obligui a fer una o més pernoctacions fora del seu municipi, també s’ha de fer càrrec de l’allotjament. En cap cas, no es cobreixen els desplaçaments terrestres. 

6. Altres determinacions

En el cas que no es pogués celebrar qualsevol activitat prevista en aquestes bases per la crisi sanitària deguda a la COVID -19 i a les restriccions que se’n puguin derivar en cada moment , aquestes activitats s’organitzarien d’una manera telemàtica. En qualsevol cas, quan les activitats siguin presencials, es garanteix el compliment estricte de les mesures de protecció i aforament dictades en aquell moment per les autoritats sanitàries competents. Així mateix, quan un participant o grup de participants no pugui assistir a qualsevol esdeveniment programat per Art Jove a causa de qualsevol restricció derivada de la crisi sanitària, se li ha de permetre participar-hi d’una manera telemàtica.

L’Institut Balear de la Joventut no es fa responsable de les opinions ni dels continguts inclosos en les obres i les actuacions admeses a concurs, ni s’hi  identifica necessàriament. En qualsevol cas, no s’admetran a concurs obres o interpretacions que facin apologia explícita i clarament intencionada de la vulneració dels drets humans. Si es dona aquest supòsit, el director de l’Institut Balear de la Joventut, a proposta unànime del jurat corresponent,                resoldrà excloure-les del certamen. 

7. Programa GirArt Jove

 El Programa GirArt Jove és l’instrument de difusió i promoció dels finalistes i els guanyadors de tots els certàmens un cop ha tingut lloc la final i s’han dut a terme les actuacions derivades del pagament dels premis. Consisteix a programar actuacions, exhibicions, exposicions o mostres a diferents espais de les Illes Balears o de la resta de l’Estat espanyol. Els artistes que participin en el programa itinerant GirArt Jove de qualsevol certamen o modalitat han de cobrar per les actuacions les quantitats que s’exposen a continuació:

— Els intèrprets en solitari: 150 €.

— Els grups: 150 € per persona, fins a un màxim de 750 € per grup.

Les actuacions o exposicions que siguin iniciativa de l’IBJOVE (actuacions de finalistes o guanyadors durant la deliberació dels jurats en seleccions o en actes de cloenda, exposicions o mostres), les ha de gestionar l’IBJOVE, el qual n’ha d’assumir totes les despeses. Pel que fa a les actuacions d’artistes o a les exposicions d’obres finalistes o guanyadores de l’Art Jove que programi una entitat externa, ja sigui pública o privada, s’ha de seguir aquest procediment: 

— En el cas d’actuacions d’artistes, l’entitat sol·licitant s’ha de fer càrrec de la publicitat i difusió de l’actuació i de l’allotjament i la manutenció de l’artista, si es veu obligat a pernoctar fora del seu municipi de residència, i ha de posar a disposició dels participants l’espai escènic, el tècnic i l’equip de so. L’IBJOVE ha d’assumir el cost de la minuta i del desplaçament, si escau.

— Si són exposicions, l’entitat sol·licitant s’ha d’encarregar de la publicitat i difusió de l’exposició i del muntatge, desmuntatge, vigilància i custòdia, i devolució de les obres en les mateixes condicions en què les rebi. Les despeses de la minuta dels artistes i de tramesa de les obres han de ser a càrrec de l’IBJOVE. 

Consulta la convocatòria al BOIB Núm 035 del 10 de març de 2022. 


desc_aj22Arts visuals WEB.png

CERTAMEN D'ARTS VISUALS

MÉS INFORMACIÓ

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ


desc_aj22Comic WEB.png

CERTAMEN DE CÒMIC 

MÉS INFORMACIÓ

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ


desc_aj22Curtmetratges WEB.png

CERTAMEN DE CURTMETRATGES 

MÉS INFORMACIÓ

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ


desc_aj22Dansa contemporania WEB.png

CERTAMEN DE DANSA CONTEMPORÀNIA

MÉS INFORMACIÓ

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ


desc_aj22Disseny de moda WEB.png

CERTAMEN DE DISSENY DE MODA

MÉS INFORMACIÓ

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ


desc_aj22Disseny de producte WEB.png

CERTAMEN DE DISSENY DE PRODUCTE

MÉS INFORMACIÓ

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ

PANTONES PELS GUARDONS DE L'ART JOVE


desc_aj22Grups de cambra WEB.png

CERTAMEN DE GRUPS DE CAMBRA

MÉS INFORMACIÓ

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ


desc_aj22Relat Breu WEB.png

CERTAMEN DE RELAT BREU

MÉS INFORMACIÓ

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ