Torna

Formació Professional

Preguntes freqüents


A. Proves d’accés

1. Havent cursat un cicle formatiu de grau mitjà, s’ha de fer la prova d’accés a grau superior?

2. S’han eliminat les proves d’accés?

B. Accés a FP

1. Quins són els requisits d'accés a un cicle formatiu de grau mitjà?

2. Quins són els requisits d'accés a un cicle formatiu de grau superior?

3. Es pot fer a 4t ESO l’opció d’ensenyaments acadèmics i després fer un cicle formatiu de formació professional? I fer l'opció d'ensenyaments aplicats i fer un batxillerat?

4. Com puc saber el batxillerat que dóna preferència a un cicle formatiu?

5. Puc accedir a un cicle formatiu de grau superior (CFGS) a partir d'un cicle formatiu de grau mitjà (CFGM) si no són de la mateixa família professional?


C. Procés d'admissió presencial

1. Estic intentant fer una sol·licitud d’admissió online i em demana posar una contrassenya, com ho puc fer?

2. En quin ordre em convé més posar les opcions a l'hora de fer la sol·licitud de plaça?

3. Per què a les llistes d'admesos hi ha gent amb menys nota que jo que té plaça i jo no?

4. Què passa si a les llistes definitives d'admesos no tenc plaça reservada?

5. En què consisteixen les llistes de crida única?

6. Quines altres alternatives de formació professional hi ha, si al final no tenc plaça a la FP reglada?

7.- Què puc fer si no he fet la sol·licitud en el període de sol·licitud d'admissió?

D.ACREDITACIÓ DE L'EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

1.Com puc obtenir un certificat de professionalitat, si tenc experiència professional?

2.Què puc fer després d'acreditar determinades unitats de competència?

3. Més informació aquí.


A.Proves d’accés


1.Havent cursat un cicle formatiu de grau mitjà, s’ha de fer la prova d’accés a grau superior?


La prova d’accés als cicles formatius de grau superior està adreçada a les persones que no reuneixen cap requisit d’accés a aquests cicles.

Les persones que hagin superat un cicle formatiu de grau mitjà compleixen un dels requisits que permeten l’accés directe als cicles de grau superior segons la LOMQE, per la qual cosa no es poden presentar a la prova d’accés de grau superior. Per accedir a aquests cicles, s’hauran de presentar al procés d’admissió. La normativa reguladora del procés d’admissió determina els criteris d’adjudicació i els percentatges de places reservades per a les persones que accedeixen als cicles de grau superior amb un cicle de grau mitja i el percentatge de les que accedeixen amb una prova d’accés.

2. S’han eliminat les proves d’accés?


No. Les proves d’accés es seguiran oferint a aquelles persones que no tenguin els requisits d’accés al cicle formatiu que volen cursar.

B. Accés a FP


1.Quins són els requisits d'accés a un cicle formatiu de grau mitjà?


L'accés a un cicle formatiu de grau mitjà es pot fer per tres vies que, a nivell general requereix algun dels següents títols:

 • Via ESO:

Títol de graduat en ESO

Títol de tècnic (cicle formatiu de grau mitjà)

Títol de tècnic auxiliar (FP1)

 • Via FPB:

Títol de tècnic professional bàsic

 • Altres vies (només en el cas de no poder-hi accedir per les vies anteriors):

Prova d'accés a grau mitjà

En cas de tenir altres titulacions i situacions similars, es pot consultar a la corresponent normativa sobre el procés d'admissió, que es publica anualment. Podeu consultar la resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 25 de maig de 2017 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d'admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu per al curs escolar 2018-19 en el següent enllaç article 5.


També hi ha dos aspectes que cal tenir en compte pel que fa als requisits d'accés:

Les persones que demanin una plaça en el cicle formatiu de grau mitjà d’Emergències sanitàries (SAN21) han de presentar amb la sol·licitud, a més, còpia del permís de conducció vigent de la classe B, com a mínim.

Les persones que vulguin matricular-se a un Centre d'Educació de Persones Adultes (CEPA) han de complir els 18 anys durant l'any natural en què es fa la matrícula o tenir més de 16 anys i estar fent feina (cal presentar contracte laboral).

Les persones que vulguin accedir al cicle formatiu de grau mitjà de Navegació i pesca litoral (MAP24) o al cicle formatiu de grau superior de Transport marítim i pesca d’altura (MAP32) hauran d'acreditar que no pateixen cap alteració en la percepció dels colors que els pugui impedir l’exercici professional de l’activitat per a la qual prepara aquest cicle formatiu.

2.Quins són els requisits d'accés a un cicle formatiu de grau superior?


L'accés a un cicle formatiu de grau superior es pot fer per tres vies que, a nivell general requereixen els següents títols:

Via Batxiller:

 • Títol de batxiller
 • Títol de batxillerat unificat polivalent (BUP)
 • Títol de tècnic superior, tècnic especialista o equivalent (cicle formatiu de grau superior o equivalent)
 • Titulació universitària o equivalent

Via títol de grau mitjà:

 • Títol de tècnic (cicles formatius de grau mitjà

Altres vies (només en el cas de no poder-hi accedir per les vies anteriors):

 • Prova d'accés a cicles formatius de grau superior (o tenir l'exempció de fer totes les parts)
 • Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

En cas de tenir altres titulacions i situacions similars, es pot consultar a la corresponent normativa sobre el procés d'admissió, que es publica anualment. Podeu consultar la resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 25 de maig de 2017 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d'admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu per al curs escolar 2018-2019 en el següent enllaç article 6.

3.Es pot fer a 4t ESO l’opció d’ensenyaments acadèmics i després fer un cicle formatiu de formació professional? I fer l'opció d'ensenyaments aplicats i accedir a un batxillerat?


D'acord amb el Reial decret llei 5/2016 de mesures urgents per a l’ampliació del calendari d’implantació de la LOMQE, els títols de graduat en ESO obtinguts fins a la finalització del període transitori permeten accedir indistintament a qualsevol dels ensenyaments de batxillerat o formació professional.

4.Com puc saber el batxillerat que dóna preferència a un cicle formatiu?


A l’hora d’accedir a un cicle formatiu de grau superior tenen preferència els alumnes que tenguin un títol de batxiller d’una determinada modalitat, podeu consultar la modalitat que dóna accés preferent al següent document. (10 Batxillerats preferència.odt)

Per conèixer el batxillerat que es necessita per a cada cicle formatiu s'ha de consultar el RD de títol corresponent on hi ha un article referent a les preferències per a l'accés al cicle formatiu en relació amb les modalitats i matèries de batxillerat cursades. Els RD de cada cicle formatiu es pot consultar a todofp.es.

5.Puc accedir a un cicle formatiu de grau superior (CFGS) a partir d'un cicle formatiu de grau mitjà (CFGM) si no són de la mateixa família professional?


D'acord amb les instruccions sobre el procediment d'admissió del del curs 2018-19, es pot accedir a un CFGS a partir d'un CFGM de qualsevol família professional. No obstant, els criteris per adjudicar les places reservades per a la via d’accés amb títol de tècnic són:

Primer grup: que el cicle formatiu sol·licitat sigui de la mateixa família professional que el cicle formatiu de grau mitjà que ha cursat.

Segon grup: que el cicle formatiu sol·licitat figuri dins una de les famílies professionals de les opcions de la taula següent:

Opció 1. Famílies professionals

 • Administració i gestió
 • Comerç i màrqueting
 • Hoteleria i turisme
 • Serveis socioculturals i a la comunitat

Opció 2. Famílies professionals

 • Activitats físiques i esportives
 • Agrària
 • Imatge personal
 • Indústries alimentàries
 • Maritimopesquera (només el cicle formatiu d’Aqüicultura)
 • Química
 • Sanitat
 • Seguretat i medi ambient

Opció 3. Famílies professionals derivades de la LOE

 • Arts gràfiques
 • Arts i artesanies
 • Edificació i obra civil
 • Electricitat i electrònica
 • Energia i aigua
 • Fabricació mecànica
 • Fusta, mobles i suro
 • Imatge i so
 • Indústries extractives
 • Informàtica i comunicacions
 • Instal·lació i manteniment
 • Maritimopesquera (excepte el cicleformatiu d’Aqüicultura)
 • Tèxtil, confecció i pell
 • Transport i manteniment de vehicles
 • Vidre i ceràmica

Tercer grup: que el cicle formatiu sol·licitat no sigui ni de la mateixa família professional ni figuri dins una de les famílies professionals de les opcions establertes en la taula del segon grup.

Dins cada grup s'ordenen d’acord amb els criteris següents:

 • Primer criteri: la qualificació mitjana del títol de grau mitjà, per ordre de major a menor puntuació.
 • Segon criteri: sorteig per determinar l’ordre de prelació dels sol·licitants a partir del seu llinatge.

C.Procés d'admissió presencial


1.Estic intentant fer una sol·licitud d’admissió online i em demana posar una contrassenya, com ho puc fer?


En la majoria dels casos, no es disposa d’un usuari i contrassenya. Si és el teu cas, has de fer el tràmit de forma anònima. Per fer-ho, cal clicar sobre “inicia” a l’apartat de “Anònimament”.

2.Informació sobre les llistes d'espera


Només hi ha llista d'espera de les primeres opcions. Això significa que si a les llistes definitives d'admesos no tens reserva de plaça de la primera opció, quedes a la llista d'espera d'aquesta primera opció, però no a la de les altres opcions.

Si tens reserva d'una plaça que havies triat en 2a, 3a o 4a opció seguiràs a la llista d'espera de la 1a opció només si et matricules a la plaça que tens reservada. Si no et matriculessis de la plaça que tens reservada, sortiries de la llista d'espera de 1a opció.

Si no t'agrada gens la plaça que tens reservada (vas equivocar-te quan vas triar) i decideixes no matricular-te, però vols intentar apuntar-te d'alguna altra opció a FP, encara tens opció de fer el procés d'admissió fora de termini fins per setembre (web de fp.caib.es). Llavors sortirà una llista on indicarà quan tens cita amb escolarització per veure quines places han quedat vacant i, si t'interessa alguna, et podràs matricular.


3.Per què a les llistes d'admesos hi ha gent amb menys nota que jo que té plaça i jo no?


A l'hora d'adjudicar les places en el procés d'admissió de FP presencial, la nota no és l'únic criteri que es té en compte, sinó que també es té en consideració la via d'accés, la reserva per persones amb discapacitat, la reserva per persones amb condició d'esportista d'alt nivell o d'alt rendiment (que en el cas de l'IES Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears arriba a ser del 50%) i, en el cas de la FP Bàsica, també el centre en el qual s'estudiava el curs anterior.

A més, primer s'assignen les places que s'han escollit en 1a opció i després, si queden places, s'afegeixen alumnes que han escollit aquesta plaça en 2a, 3a o 4a opció. Això pot implicar que algú amb un 6, per exemple, tengui plaça perquè se li ha assignat quan s'han repartit les places escollides en 1a opció, mentre que algú altre que havia sol·licitat aquella plaça en 2a, 3a o 4a opció no entri amb un 6'5, ja que llavors la nota es compara amb l'alumnat que ho ha sol·licitat en segones opcions.

Aquests aspectes queden regulats cada curs a les instruccions per concretar el procediment d'admissió i de matricula als cicles formatius de FP (podeu consultar la del curs 2018-2019 en aquest enllaç ).

4.Què passa si a les llistes definitives d'admesos no tenc plaça reservada?


En el cas del procés d'admissió de FP presencial, a la llista sortirà una data, una hora i un lloc (crida única) on pots anar per poder escollir una una plaça de les que han quedat vacants en qualsevol dels cicles de formació professional impartits a cada una de les illes .

5.En què consisteixen les llistes de crida única?


Aquelles persones que han sol·licitat plaça per a la FP presencial fora de termini o que no han obtingut plaça en cap de les opcions sol·licitades en el procés d’admissió ordinari, seran convocades a una cita amb escolarització per tal que, si vol, pugui escollir una plaça de les que han quedat vacants en qualsevol dels cicles de formació professional impartits a cada una de les illes.

És important tenir present que no es convoca telefònicament, sinó que cal mirar les llistes definitives d’admesos i exclosos (al centre educatiu on s’ha sol·licitat plaça en 1a opció) o la llista de persones que han sol·licitat l’admissió fora de termini ordinari (a la web de fp.caib.es) per veure el lloc, dia i hora a la qual ha estat convocada cada persona.

6.Quines altres alternatives de formació professional, si al final no tenc plaça a la FP reglada?


Tant si estàs matriculat a FP com si no, pots inscriure't a la formació professional per l'ocupació que ofereix el SOIB. Es tracta d'una formació conduent a l'obtenció de certificats de professionalitat. Podeu trobar més informació sobre què són els certificats de professionalitat i quins s'ofereixen actualment a aquest apartat de la web del SOIB o al cercador d'accions formatives de www.soib.es.

Cal tenir en compte que un certificat de professionalitat de nivell 1 pot tenir alguna convalidació a FPB, un de nivell 2 a CFGM i un de nivell 3 a CFGS. Tot i així, a vegades no hi ha convalidació i altres convaliden diversos mòduls. Cal veure cada cas particular.

7. Què puc fer si no he fet la sol·licitud en el període de sol·licitud d'admissió?


En el cas de cicles formatius presencials i dual es pot fer una sol·licitud d'admissió fora de termini, a les dates que s'indiquen en el calendari d'admissió per a cada curs acadèmic (es pot consultar a l'apartat corresponent en aquesta mateixa web). En el cas de presencial, cal estar atent a la publicació de la llista de sol·licitants fora de termini, on apareixerà el dia, el lloc i l'hora de la cita amb escolarització per veure quines places queden vacants (crida única).


També cal tenir en compte que, en el cas que quedin places vacants després del procés de crida única, el centre pot matricular alumnat fins el 31 d'octubre.


D.ACREDITACIÓ DE L'EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL


1.Com puc obtenir un certificat de professionalitat, si tenc experiència professional?


Si tens uns determinats anys d'experiència professional (2 anys en el cas de les qualificacions de nivell 1 i 3 en el cas de les de nivell 2 o 3) i/o formació no formal relacionada amb una qualificació professional, pots inscriure't al procés d'acreditació de competències professionals per tal que se't reconeguin les unitats de competència que ja tens.

Però cal tenir en compte els següents aspectes:

Cal esperar que es convoqui el procediment per acreditar les competències professionals concretes que es volen acreditar. A cada convocatòria es dóna la possibilitat d'acreditar les competències professionals d'unes determinades qualificacions professionals. Es pot consultar les convocatòries actuals i passades a la web iqpib.caib.es (apartat de procediment d'acreditacions).

En el cas de que no hi hagi la possibilitat d'acreditar l'experiència professional en la convocatòria del moment, es recomana fer un suggeriment de convocatòria a la web iqpib.caib.es (apartat de IQPIB).

També es pot participar a la convocatòria d'altres comunitats autònomes. Podeu consultar quines hi ha actualment a l'apartat corresponent. En aquests casos es recomana consultar els requisits d'assistència presencial a cada convocatòria.

2.Què puc fer després d'acreditar determinades unitats de competència?

Si obtens l'acreditació de totes les unitats de competència d'un certificat de professionalitat:

Pots dirigir-te al SOIB per demanar el certificat de professionalitat.

A més, pots seguir la teva formació inscrivint-te a un cicle de formació professional reglada que contengui les unitats de competència assolides i mirar si ja et podrien convalidar alguns mòduls formatius.

Si no obtens totes les unitats de competència d'un certificat de professionalitat:

Pots completar la formació a través de la formació professional reglada i mirar si les unitats de competència reconegudes són suficients per convalidar algun mòdul formatiu

Pots inscriure't als mòduls formatius d'un certificat de professionalitat que permeten obtenir les unitats de competència que falten per obtenir el certificat de professionalitat complet.

Al final del procés d'acreditació es rebrà el Pla de formació en el qual es concreten per a cada persona les possibilitats que s'han exposat anteriorment.

3. Més informació.

Més informació

© Govern de les Illes Balears