Torna

Formació Professional

Convocatòria de les proves d'accés a cicles formatius de formació professional de grau mitjà 2021

 
En aquesta pàgina trobareu la informació de la darrera convocatòria de les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà, llocs, dates, documentació etc. Per a tenir tota la informació de les proves d’accés a grau mitja no oblideu visitar la pàgina d'Informació general de PPAA de grau mitjà.


Quin es el període d’inscripció?


El període d’inscripció a la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà és del 3 al 17 de març de 2021, ambdós inclosos.


On he de presentar la inscripció? A quins centres es fa la prova d’accés a grau mitjà?


Les sol·licituds s'han de presentar a la secretaria del centre on es vol realitzar la prova.
En aquesta convocatòria els centres que fan la prova són:


a) Centres a Mallorca:


• IES Arxiduc Lluís Salvador (Palma)
• IES Josep Sureda i Blanes (Palma)
• IES Son Pacs (Palma)
• IES Guillem Sagrera (Palma)
• IES Marratxí (Marratxí)
• IES Calvià (Calvià)
• IES Llucmajor (Llucmajor)
• IES Inca (Inca)
• IES Alcúdia (Alcúdia)
• IES Mossèn Alcover (Manacor)
• IES Llorenç Garcias i Font (Artà)


b) Centres a Menorca:


⦁    IES Josep Maria Quadrado (Ciutadella)
⦁    IES Joan Ramis i Ramis (Maó)c) Centres a les Pitiüses:


• IES Sa Colomina (Eivissa)
• IES Marc Ferrer (Formentera)


Quan es realitzaran les proves?


La prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà s’ha de fer els dies 12 i 13 de maig de 2021.
L’horari i l’ordre de desenvolupament de la prova s’han de publicar al tauler d’anuncis i a la pàgina web dels centres que fan la prova, amb una antelació mínima de 48 hores abans d’iniciar-se. Aquest horari i ordre són els següents:


a) Dia 12 de maig:
– 15.00 h: constitució de la comissió avaluadora.
– 16.00 h: inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a aquesta part de la prova).
– 18.30 h: examen de ciències socials, geografia i història (durada màxima d’una hora).
b) Dia 13 de maig:
– 16.00 h: exàmens de matemàtiques i de ciències naturals o de tecnologia (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a aquesta part de la prova).


Quines són les dates més assenyalades en aquesta convocatòria?


El calendari de la prova d’accés a grau mitjà és el següent:


– Matrícula: del 3 al 17 de març, ambdós inclosos. Les sol·licituds s’han de presentar a la secretaria del centre on es vol fer la prova.
– Publicació de la llista provisional de persones admeses: 23 de març.
– Termini per formular reclamacions a la llista provisional: 24, 25 i 26 de març, ambdós inclosos.
– Publicació de la llista definitiva de persones admeses: 13 d’abril.
– Data de realització de la prova d’accés a grau mitjà: 12 i 13 de maig.
– Publicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes al tauler d’anuncis i a la pàgina web de cada centre: 20 de maig.


Quin preu tenen les proves? Com he de pagar-ho?


La taxa d’inscripció per fer la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà aquest any 2021 (inclosa l’expedició del certificat que acredita que s’ha superat la prova) és de 23,25 euros.
Podeu formalitzar el pagament telemàtic de la Taxa a través de l'ATIB: https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx


 
No s’admeten formularis preimpressos en paper, es necessari emplenar-los a la web de l’ATIB.


Quins documents he de presentar al centre educatiu per a la inscripció?


1. Sol·licitud (Sol·licitud)
2. Per acreditar que no es reuneix cap altre requisit que permeti l’accés directe als cicles formatius de grau mitjà s’ha d’aportar una declaració responsable (declaración responsable)
3. Per acreditar el pagament de la taxa corresponent s’ha d’aportar el model de document d’ingrés 046
o si escau, per acreditar l’exempció total o parcial del pagament d’aquesta taxa:
a)    Les persones en situació legal de desocupació han d’aportar l’informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació, emès per un servei públic d’ocupació.
b)    Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 % han d’aportar el certificat que acredita el tipus i el grau de discapacitat que tenen, expedit per un organisme oficial competent en matèria d’afers socials.
c)    Les persones que acreditin ser membres d’una família nombrosa han d’aportar el títol o certificat expedit a l’efecte per l’òrgan competent, d’acord amb el que preveu la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.
d)    Els membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció han d’aportar el certificat d’ingressos de renda mínima d’inserció amb data posterior a l’1 de gener de 2021. En el cas de ser cònjuge o fill del beneficiari, també s’ha de presentar el llibre de família.
e)    Els membres d’unitats familiars que percebin la renda social garantida han d’aportar el certificat d’ingressos de renda social garantida amb data posterior a l’1 de gener de 2021. En el cas de ser cònjuge o fill del beneficiari, també s’ha de presentar el llibre de família.
f)    Els membres d’unitats de convivència beneficiaris de l’ingrés mínim vital han d’aportar la resolució o un certificat de concessió de l’entitat gestora de l’ajut amb data posterior a l’1 de gener de 2021.
g)    Els membres d’unitats familiars que percebin el subsidi de desocupació han d’aportar el certificat de situació emès pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE). En el cas de ser cònjuge o fill del beneficiari, també s’ha de presentar el llibre de família.
h)    Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat i els joves tutelats i extutelats en vies d’emancipació han d’aportar la resolució judicial que ho determini.
i)    Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes han d’aportar algun dels documents següents:

—    Un certificat com a víctima del terrorisme o familiar, emès pel Ministeri de l’Interior a nom de la persona sol•licitant.
—    Una resolució prèvia d’indemnització per acte terrorista. En el cas de ser cònjuge o fill del beneficiari, també s’ha de presentar el llibre de família.
—    Un títol del Reial Orde de Reconeixement Civil a les Víctimes del Terrorisme. En el cas de ser cònjuge o fill del beneficiari, també s’ha de presentar el llibre de família.

j)    Les persones que hagin estat víctima de violència de gènere han d’aportar alguns dels documents següents:

—    Una ordre de protecció a favor de la víctima.
—    Una sentència condemnatòria.
—    Un informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicti l’ordre de protecció.
—    Una resolució judicial amb la qual s’hagin acordat mesures cautelars per a la protecció de la víctima.
—    Un informe de l’administració competent en matèria de serveis socials o de la casa d’acolliment, o bé un informe de l’Institut Balear de la Dona.
—    En el cas de ser-ne fill dependent, també s’ha de presentar el llibre de família.

k)    Els membres de famílies monoparentals han d’aportar el títol o carnet individual de família monoparental emès pel consell insular corresponent o bé per l’administració competent en el seu lloc de residència. Les famílies residents en àmbits territorials on no estigui regulat l’expedició del títol de família monoparental han d’aportar un document oficial en el qual ha de constar que la pàtria potestat recau en un sol progenitor, o el llibre de família o certificat de naixement, en el qual ha de figurar un sol progenitor.
l)    Els joves en situació d’acolliment han de presentar la resolució judicial o administrativa de l’acolliment, o, si no n’hi ha, un certificat emès per l’entitat corresponent (Institut Mallorquí d’Afers Socials —IMAS—, Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social del Consell Insular de Menorca, Servei de Protecció de Menors del Consell Insular d’Eivissa o Consell Insular de Formentera).
4. Per acreditar el requisit d’edat s’ha d’aportar original i còpia del document oficial d’identificació (DNI, passaport, etc.).
5. Les persones que tenguin determinats requisits que els permetin estar exempts d’alguna part o matèria de la prova han d’aportar, a més, la documentació justificativa (s’ha de presentar l’original i una còpia de cada document perquè el centre receptor la compulsi).
6. Les persones que tenguin alguna part de la prova d’accés superada i sol·licitin que la qualificació d’aquesta part es tengui en compte per al càlcul de la qualificació final de la prova han d’aportar el certificat que ho acrediti.
7. Les persones que sol·licitin l’adaptació de les condicions en què s’ha de desenvolupar la prova perquè poden acreditar que tenen necessitats educatives especials o dificultats específiques d’aprenentatge (dislèxia, disortografia, disgrafia, discalcúlia, etc.) han d’aportar algun dels documents justificatiusQuina normativa regula aquesta convocatòria?


Aquesta convocatòria està regulada per la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 29 de gener de 2021 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització

© Govern de les Illes Balears