Torna

Formació Professional

 Convocatòria Programes de Qualificació Inicial 2016-2017

 

Resolucions

 

Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 14 de juliol de 2016 per la qual es convoquen ajuts econòmics per desenvolupar els programes de qualificació inicial en corporacions locals, organitzacions no governamentals i associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre, durant el curs 2016-2017

 

Resolución del consejero de Educación y Universidad de 14 de julio de 2016 por la cual se convocan ayudas económicas para desarrollar los Programas de Cualificación Inicial en corporaciones locales, organizaciones no gubernamentales y asociaciones profesionales y empresariales sin ánimo de lucro, durante el curso 2016-2017

 

Annexos català 

 

ANNEX 5.pdf ANNEX 5 Oferta de Programes de Qualficiació Incial 2016-2017 (versió castellà)

ANNEX 6 Eivissa i Formentera.xls ANNEX 6 Criteris de valoració: Eivissa i Formentera (versió castellà)

ANNEX 6 Mallorca.xls ANNEX 6 Criteris de valoració: Mallorca (versió castellà)

ANNEX 6 Menorca.xls ANNEX 6 Criteris de valoració: Menorca (versió castellà)

ANNEX 7_Eivissa_Forment..pdf ANNEX 7 Oferta dels Cicles Formatius d'FPB per localitats a l'illa d'Eivissa (versió castellà)

ANNEX 7_Oferta_Mallorca.pdf ANNEX 7 Oferta dels Cicles Formatius d'FPB per localitats a l'illa de Mallorca (versió castellà)

ANNEX 7_Oferta_Menorca.pdf ANNEX 7 Oferta dels Cicles Formatius d'FPB per localitats a l'illa de Menorca (versió castellà)

ANNEX 8 Sol·licitud.doc ANNEX 8 Sol·licitud d’ajuts per a programes de qualificació inicial 2016-2017 (versió castellà)

ANNEX 9 Declaració responsable.doc ANNEX 9 Declaració responsable (versió castellà)

ANNEX 10 Despeses subvencionables.pdf ANNEX 10 Despeses subvencionables (versió castellà)

ANNEX 11 Pressupost.doc ANNEX 11 Distribució del pressupost de despeses de PQI 2016-2017 (versió castellà)

ANNEX 12 Compromís col·laboració.doc ANNEX 12 Compromís de col·laboració entre la corporació local o l’entitat i el centre de treball (versió castellà)

ANNEX 13 Acceptació subvenció.doc ANNEX 13 Acceptació de la subvenció (versió castellà)

ANNEX 14 Compte justificatiu.xlsx ANNEX 14 Compte justificatiu (versió castellà)

ANNEX 15 Model memòria PQI.doc ANNEX 15 Model memòria PQI (versió castellà)

ANNEX 16 Model memòria PQIE.doc ANNEX 16 Model memòria PQIE (versió castellà)

ANNEX  17 Orientacions espais.pdf ANNEX 17 Orientacions sobre els espais per impartir els programes (versió castellà)

ANNEX_18_ Compromís_alumnes.doc ANNEX 18 Compromís de l'alumnat (versió castellà)

 

Altres documents

IBAN-Emplenar.doc IBAN - Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades

D50- Model SIMP 02 autorització acces dades (bilingüe).doc DNI - Autorització per a l'accés i verificació de dades per part de l'Administració CAIB

 

© Govern de les Illes Balears