Torna

Formació Professional

Admissió FP DUAL 2020-2021

     Novetats admissió FP dual

Ateses les mesures adoptades i canvis en matèria educativa derivades de la situació d’emergència sanitària provocada pel COVID-19, des de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, anem fent feina per adaptar-nos a les circumstàncies actuals. Així, una vegada publicades les Instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de formació professional i d’estudis artístics superiors de disseny a les Illes Balears per al curs 2019-2020 i, atès que les proves d’accés s’ajornaran als dies 8 i 9 de juliol, s’ha decidit fer canvis en el procés d’admissió als cicles formatius de formació professional per al curs 2020-2021.

Amb la finalitat de no deixar que aquestes circumstàncies que estem vivint deixin enrere cap dels futurs alumnes de formació professional, el termini de sol·licituds d’admissió serà de dia 17 d’agost al 7 de setembre de 2020.

El procediment per a la sol·licitud d’admissió es durà a terme mitjançant el tràmit telemàtic, al qual es podrà accedir des de la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors: fp.caib.es

      Resolució del procediment d'admissió

PDF Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 22 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels programes formatius de formació professional del sistema educatiu que s’han d’impartir durant el curs 2020-2021 en la modalitat d’alternança amb l’activitat a l’empresa, anomenada formació professional dual (28/07/2020)

Pàgina Web Normativa General d'FP DUAL

 

       Tràmit d'admissió

Tràmit tancat

   Publicació de llistes

Pàgina Web Consulta telemàtica de la sol.licitud d'admissió

Pàgina Web Reclamacions de les llistes provisionals

1. El dia 15 de setembre de 2020 els centres educatius han de publicar la llista provisional de persones admeses als cicles de formació professional bàsica i la llista provisional de persones admeses a les places de cadascuna de les vies d'accés en els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior i centre que han demanat com a primera opció (llista provisional de persones admeses en primeres opcions).

2. En aquestes llistes han de constar la resta de persones que han demanat plaça en el cicle i centre com a primera opció però que, tot i que compleixen els requisits d'admissió, no consten com a admeses provisionalment perquè no hi ha més places disponibles (llista provisional de
persones en espera en primeres opcions).

3. Els centres educatius també han de publicar, si escau, la llista de persones excloses provisionalment per cada via d'accés en els cicles formatius de grau mitjà i superior i per cada cicle formatiu de formació professional bàsica, amb menció explícita de la causa d'exclusió.

4. Aquestes llistes es publiquen ordenades pel codi de sol·licitud de la persona interessada, a l'efecte de donar difusió amb la informació degudament anonimitzada.

5. La publicació de les llistes de cada centre s'ha de fer a la pàgina web de cada centre educatiu. La publicació de les llistes té els efectes de notificació a les persones interessades.

Pàgina Web Accés al tràmit

       Lletres de desempat

Les lletres que s’han extret en el sorteig realitzat dia 10 de setembre de 2020 a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors per determinar la combinació de dues lletres a partir de les quals s’ordenen alfabèticament les sol·licituds per dirimir les situacions d’empat en l’admissió a la formació professional presencial i dual del curs 2020-2021 han estat les següents: NI

    Calendari del procés d'admissió

PDF Calendari per imprimir

Presentació de sol·licituds d'admissió Del 17 d’agost al 7 de setembre
La DGFPFP fa el sorteig de lletres per al desempat 10 de setembre
Publicació de la llista provisional de persones admeses. 15 de setembre
Reclamacions, rectificacions i revisions. 15, 16 i 17 de setembre
Publicació de rectificacions i la resolució de les reclamacions 18 de setembre
Publicació de la llista definitiva de persones admeses 23 de setembre
Matrícula al centre educatiu 23, 24 i 25 de setembre
Inici de curs 29 de setembre
Publicació de vacants de tots i cadascun dels cicles formatius (pàgina web) 1 d’octubre
Presentació de sol·licituds fora de termini als centres educatius De l’1 al 30
d’octubre
Adjudicació i matrícula als centres de les places que restin vacants Fins al 30 d’octubre

     Oferta Formativa

PDF Oferta FP DUAL 2020-2021

    

      Tríptic d'Admissió

PDF Tríptic d'admissió

       Documentació

Pàgina Web Accediu a la documentació d'FP DUAL

© Govern de les Illes Balears