Torna

Fons Europeus

Programa Operatiu Fons FEDER 2007 - 2013

 

"Una Manera de hacer Europa"

Des d'aquí se pot descarregar el nou Programa Operatiu del Fons FEDER, que fa referència a les inversions que provinents d'aquest fons se faran a les Illes Balears dins del període 2007 - 2013.

El Programa se va firmar en el Ministeri d'Economia i Hisenda, a Madrid, el passat 20 de dessembre de 2007, i preveu inversions de 226,4 milions d'euros per a Balears.

Una de les novetats més significatives respecte del Programa Operatiu del període anterior es que tots els municipis de ses Illes Balears son elegibles per rebre co-finançament del Fons FEDER.

També cal destacar que  l'objectiu d'aquest nou període per les Illes Balears és "Competitivitat Regional i Ocupació". Amb aquest objectiu s'estableix que resultaran co-finançables actuacions que contribueixin a la financiació d'inversions destinades a:  -la millora de l'accessibilitat   -el foment i desenvolupament de les activitats econòmiques relacionades amb el patrimoni cultural i natural   -la promoció de l'utilització sostenible dels recursos naturals   -impuls del turisme sostenible.

L'estructuració del PO FEDER s'articula en cinc eixos: 

1. Competitivitat: Economia del coneixement  (I+D+i, societat de la informació), innovació i desenvolupament empresarial.

2. Medi ambient: Medi ambient i prevenció de riscs.

3. Accessibilitat: Recursos energètics i accés a serveis de transport.

4. Desenvolupament urbà integrat: Desenvolupament sostenible local i urbà.

5. Assistència tècnica.

Cada eix es divideix en "PO Temas" ("mesures" en el període anterior ), que venen desglossats i exposats dins el capítol 3 del Programa Operatiu.

El capítol 1 del Programa recull un anàlisis de la situació socioeconòmica de la regió, que proporciona una justificada motivació a l'estratègia adoptada en el programa.

El capítol 2 describeix les línies estratèguiques del programa, materialitzades a travès d'objectius definits i quantificats, i consistents en les Orientacions Estratèguiques de la Comissió (OEC) i el MENR, i a partir de les conclusions realitzades en el capítol anterior. Aquests objectius se corresponen amb els eixos prioritaris del programa.

El capítol 3 presenta els eixos prioritaris d'intervenció. Per cada ún dels eixos s'exposen els objectius finals perseguits, les actuacions que es duran a terme, i una relació d'indicadors estratègics i operatius per al seu seguiment i avaluació.

El capítol 4 desenvolupa les disposicions d'aplicació, determinant les autoritats de gestió, certificació i auditoria, els procediments de movilització i circulació dels fluxes financers, els sistemes de seguiment i avaluació, els mecanismes de publicitat e informació, i els d'intercanvi electrònic de dades del programa operatiu.

El capítol 5 incorpora els aspectes relacionats amb el plà financer. Es fà un detall de l'assignació per anys, distribució per eixos prioritaris i fonts de financiació i se realitza un desglossament indicatiu per tipologies de despesa.

El capítol 6 presenta els grans projectes i les subvencions globals que pot incloure el programa operatiu.

El capítol 7 presenta els principals resultats obtinguts de l'avaluació prèvia del programa.

El capítol 8 mostra la coherència i sinergies del programa amb les actuacions del FEADER i el FEP.

El capítol 9 presenta la coherència i sinergies del programa amb la resta de programes operatius dels fons estructurals, a mès d'incloure l'informació corresponent a les actuacions que es duran a terme per aquests programes i del Fons de Cohesió.

El capítol 10 presenta un resum de la Memòria Ambiental.

 

DOCUMENTS PRELIMINARS DEL PROGRAMA OPERATIU DEL FONS FEDER 2007 - 2013

 

  Anunci del BOE referent a la Consulta Pública de l'Informe de Sostenibilitat Ambiental i de la versió preliminar del Programa Operatiu de les Illes Balears del FEDER 2007-2013

          - Correcció de l'Anunci del BOE de Consulta Pública

 

   Versió preliminar del Programa Operatiu del FEDER de les Illes Balears 2007-2013.


 

  

PROGRAMA OPERATIU FEDER 2007 - 2013  ILLES BALEARS 

"Una Manera de hacer Europa"

 

 PDF Document de la cerimonia de firma dels Programes Operatius d'Espanya              

 

PDF Programa Operatiu Fons FEDER 2007-2023  Illes Balears(document original sencer)     

 

PDF Programa Operatiu Fons FEDER 2007-2023  Illes Balears document revisat octubre 2015 (document actualizat)