Torna

Fons Europeus

Objecte i finalitat

Són incentius regionals les ajudes financeres que concedeixi l'Estat per a fomentar l'activitat empresarial i orientar la seva localització cap a zones prèviament determinades, a fi de reduir les diferències de situació econòmica sobre el territori estatal, repartir més equilibradament les activitats econòmiques i reforçar el potencial de desenvolupament endogen de les regions.

Àmbit Geogràfic d'aplicació

 PDF Real decret de delimitació de zones prioritàries 2022-2027

 

Termini de vigència

Es poden presentar sol·licituds d’ajudes fins el 31/12/2027

 

Sectors econòmics promocionables

a) Indústries transformadores i serveis de suport a la producció que, respectant els criteris sectorials establerts pels organismes competents, incloguin tecnologia avançada, prestin especial atenció a millores mediambientals i suposin una millora significativa en la qualitat o innovació de procés o producte i, en especial, els que afavoreixin la introducció de les noves tecnologies i la prestació de serveis en els subsectors de les tecnologies de la informació i les comunicacions i els que millorin significativament les estructures comercials.

b) Establiments turístics i instal•lacions complementàries d'oci que, respectant els criteris sectorials establerts pels organismes competents, posseeixin caràcter innovador especialment pel que fa a les millores mediambientals i que milloren significativament el potencial endogen de la zona.