Direcció General d'Esports


desc_escut_eivissa.bmp

  La sol·licitud i la documentació que es relaciona s'ha de presentar en el Consell d'Eivissa.

models i informació

- Carta informativa per a mares i pares.


PDF

- Autorització mares i pares.


PDF

- Informació sobre delictes de naturalesa sexual.


PDF

- Sol·licitud certificat delictes de naturalesa sexual.


PDF