Volver

Dirección General de Energía y Cambio Climático

Empleo  

Informació pública per a l'autorització administrativa, la declaració d’utilitat pública i l’avaluació d’impacte ambiental ordinària del projecte de parc fotovoltaic Can Xim de 3,637 MW, ubicat al polígon 31, parcel·la 8, de Llucmajor (RE001/18)

S'obre un termini de 30 dies des de l’endemà de la publicació en el BOIB perquè les persones interessades puguin examinar el projecte per a la realització del parc fotovoltaic Can Xim i fer-hi les al·legacions que considerin adients.

Les persones interessades poden consultar el projecte bàsic, el projecte d’interconnexió i l’estudi d’impacte ambiental que s’adjunten en format digital amb aquest anunci, o bé consultar aquests documents de forma presencial a la seu de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic (c/ del Gremi de Corredors, 10, polígon de Son Rossinyol, 07009 Palma).

Així mateix, durant aquest termini, les persones interessades poden presentar, si escau, les al·legacions que considerin adients, en el Registre de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, en les seves delegacions o en qualssevol dels llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.