Torna

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Informació pública per a l'autorització administrativa i l’avaluació d’impacte ambiental ordinària del projecte de parc fotovoltaic Can Balança, ubicat al polígon 7 parcel·les 377, 379, 380 i 381 d’Alcúdia (RE018/19)

S'obre un termini de 30 dies des de l’endemà de la publicació en el BOIB perquè les persones interessades puguin examinar el projecte per a la realització del parc fotovoltaic Can Balança i fer-hi les al·legacions que considerin adients.

Les persones interessades poden consultar el projecte bàsic i l’estudi d’impacte ambiental que s’adjunten en format digital amb aquest anunci, o bé consultar aquests documents de forma presencial a la seu de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic (c/ del Gremi de Corredors, 10, polígon de Son Rossinyol, 07009 Palma).

Així mateix, durant aquest termini, les persones interessades poden presentar, si escau, les al·legacions que considerin adients, en el Registre de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, en les seves delegacions o en qualssevol dels llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Documents adjunts: