Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats


S'inclouen en aquest apartat els encàrrecs a què es refereixen els articles 32 i 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, en què una Administració o un altre poder adjudicador realitza encàrrecs a una altra entitat del sector públic, perquè executi de manera directa prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obres i concessió de serveis, a canvi d'una compensació tarifària, sempre que la persona jurídica que utilitzin sigui mitjà propi personificat d'aquella amb els requisits que la normativa exigeix.

A continuació es poden veure els encàrrecs que aquest ens ha rebut, com a mitjà propi personificat, des d'altres òrgans del Govern de les Illes Balears i el seu sector públic instrumental.


Accediu al cercador

Encàrrecs rebuts per el Centre Balears Europa

 Cessió a la Fundació Illes Balears d’Acció Exterior de l'Encàrrec d’execució al Consorci Centre Balears Europa per dur a terme les actuacions corresponents als serveis de protocol a l’àmbit de la Unió Europea
Encàrrec de gestió per dur a terme les actuacions corresponents als serveis de protocol a l’àmbit de la Unió Europea
Encàrrec de gestió de Servei de suport en la gestió dels fons europeus
Encàrrec de gestió de servei de protocol a l’àmbit de la Unió Europea
Encàrrec de gestió per dur a terme les actuacions corresponents als serveis de protocol a l'àmbit de la Unió Europea, des de la seva signatura fins a 31 de desembre de 2020.
 Encàrrec de gestió per dur a terme les actuacions corresponents als serveis de protocol a l'àmbit de la Unió Europea, des de la seva signatura fins a 31 de desembre de 2019.
Encàrrec de gestió dels serveis de suport tècnic en la gestió, seguiment financer, control i comunicació dels PO FEDER, FSE i POEJ 2014-2020 de las Illes Balears