Torna

Elaboració de normativa

El Govern de les Illes Balears duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l'opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè les persones i les organitzacions més representatives, potencialment afectades per la futura norma, puguin opinar i fer aportacions.

L’article 50 de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de Serveis Socials de les Illes Balears,  estableix expressament que un dels principis que regeixen el sistema públic de serveis socials és el de participació de la ciutadania en tot el cicle comprès entre la planificació, la gestió i l’avaluació de la seva actuació.


D’acord amb el que preveu l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, a l’efecte de permetre fer les aportacions, aquí podeu trobar informació sobre:

a. Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.

b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

c.Objectius de la norma.

d. Possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

Així, abans de la redacció del projecte del projecte de decret, podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions a través del Portal de Participació ciutadana, de forma telemàtica, clicant en aquest enllaç en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació de la consulta.

Sempre que les aportacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s'inclouran eln l'expedient d'elaboració normativa que, si escau, s'inici.

Procediments oberts

26/02/2018 Consulta pública prèvia sobre la proposta d'elaboració d'un  Projecte de decret en relació amb el procediment per al reconeixement, declaració i qualificaciò  dels graus de dicapacitat i de dependència, i de modificació de diversos articles del Decret 85/2010, de 25 de juny

Veure tots