Torna

Elaboració de normativa

L’article 43 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del govern de les Illes Balears, disposa que els projectes de disposicions normatives s’han de sotmetre al tràmit d’audiència de la ciutadania, directament o mitjançant les entitats reconegudes per les lleis que les agrupin o representin, sempre que les seves finalitats estiguin relacionades amb l’objecte de regulació, entre d’altres supòsits, quan la disposició  hagi d’afectar als drets i als interessos legítims  de la ciutadania. L’article 44 estableix que quan ho exigeixi la naturalesa de al disposició o ho decideixi el Consell de Govern o el conseller competent,  el projecte normatiu s’haurà de sotmetre al tràmit d’ informació pública.


D’altra banda, l’article 50 de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de Serveis Socials de les Illes Balears,  estableix expressament que un dels principis que regeixen el sistema públic de serveis socials és el de participació de la ciutadania en tot el cicle comprès entre la planificació, la gestió i l’avaluació de la seva actuació.


Per últim,  l’article 133.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques,  recull el tràmit  d’audiència  dels ciutadans afectats  mitjançant la publicació del text normatiu en el portal web corresponent, a l’efecte de permetre fer aportacions. D’altre banda, també es podrà sol·licitar directament l’opinió de les organitzacions o associacions reconegudes per la llei que agrupin o representin a les persones els drets o interessos legítims dels quals es poden  veure afectats per la norma i els fins dels quals tinguin relació directa amb el seu objecte.

 

Les  al·legacions s’han de presentar a la seu de la direcció General responsable de la tramitació de la norma, davant la Secretaria General de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, de conformitat amb el que preveu la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i han d’anar adreçades a la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.

 

Igualment es poden presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho clicant en aquest enllaç: Participació en l’elaboració de normativa.

Procediments oberts

12/04/2018 Tràmit d'audiència en relació amb l'Avantprojecte de llei de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears

Veure totes