Torna

OPOSICIONS 2019

INICI PROVES SELECTIVES

D'acord amb el BOIB núm. 70 de 25 de maig de 2019 (cos mestres i cossos de secundària):

Acte de presentació i part A de la 1a prova: 22 de juny de 2019 a les 9:00h

i part B de la 1a prova: 25 de juny de 2019 a les 9:00h

SEUS de les proves:

- Annex 1

- Aules UIB


Data, hora i lloc

  • Les proves selectives comencen a partir de dia 22 de juny de 2019.
  • La selecció dels aspirants ha de finalitzar durant el mes de juliol de 2019.
  • L'acte de presentació dels aspirants té caràcter personal i l'assistència a aquest és obligada.
  • En el cas del torn lliure i del torn de reserva per a aspirants amb discapacitat:
         - la fase d'oposició s'inicia el mateix dia en què es realitzi l'acte de presentació i una vegada finalitzat aquest.
         - han de realitzar la part A de la primera prova.
         - han de lliurar un exemplar de la programació didàctica al tribunal a l'acte de presentació juntament amb el full de verificació (annex 8).

  • Els aspirants del procediment d'accés a un cos del mateix subgrup i complement de destinació que participin per la mateixa especialitat de la que són titulars en el seu cos d'origen:
         - han de lliurar un exemplar de la programació didàctica al tribunal a l'acte de presentació juntament amb el full de verificació (annex 8).
         - posteriorment seran convocats per realitzar la defensa d'aquesta programació.

Citació dels aspirants

  • Els aspirants seran convocats per a cada part del procediment selectiu mitjançant una citació única.
  • Els aspirants convocats per a la realització d'una prova hauran de presentar-se davant del tribunal assignat en la data i a l'hora que s'indiquin a la citació, amb el DNI.
  • Una vegada realitzat l'acte de presentació, la resta de citacions als aspirants no s'han de publicar en el BOIB. Els tribunals han de publicar les citacions com a mínim amb 24 hores d'antelació a l'inici de l'actuació dels aspirants a l'aplicació informàtica d'oposicions.