Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

SERVEIS D'ORIENTACIÓ EDUCATIVA D'INFANTIL I PRIMÀRIA

PDF (07/09/2020) INSTRUCCIONS SERVEIS D'ORIENTACIÓ EDUCATIVA 

ANNEXOS 
Fulla de Càlcul 1. GRAELLA INTERVENCIÓ ALUMNES
Editor de Text odt 2. INFORME D'INTERVENCIÓ

Editor de Text odt 3. DOCUMENT D'ALTA/CANVI/BAIXA TIPOLOGIA NESE

PDF ORIENTACIONS PER EMPLENAR EL DOCUMENT D'ALTA/CANVI/BAIXA NESE

Editor de Text DECLARACIÓ JURADA EN CAS DE CONSTAR NOMÉS LA SIGNATURA D'UN DELS TUTORS LEGALS

Editor de Text odt 4. ACTA ESCOLARITZACIÓ COMBINADA
Editor de Text odt 5. DEMANDA D'INTERVENCIÓ
Editor de Text odt 6. FULL D'ASSABENTAMENT FAMILIAR
Editor de Text odt 7. CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES

Fulla de Càlcul ods 8. DICTAMEN D'ESCOLARITZACIÓ     (descarregau el programari lliure "LibreOffice")

PDF PAUTES PER ELABORAR EL DICTAMEN 

Editor de Text odtDECLARACIÓ JURADA EN CAS DE CONSTAR NOMÉS LA SIGNATURA D'UN DELS TUTORS LEGALS

Editor de Text odt 9.  PLA INDIVIDUAL ALUMNAT AC       Editor de Text FORMAT WORD
Editor de Text odt 10. DOCUMENT INDIVIDUAL NESE

Editor de Text odt 11. INFORME PSICOPEDAGÒGIC

Fulla de Càlcul ods 12. FULL RESUM PER PROFESSIONAL I ZONA
Fulla de Càlcul ods 13. FULL D'INCIDÈNCIES
Fulla de Càlcul ods 14. FULL RESUM ALUMNAT ATÈS CEIP - CC (si aquest document es fa servir com a document de google Drive compartit es pot desconfigurar,. recordau que conté dades confidencials)
Fulla de Càlcul ods 15. FULL RESUM SECTOR EOEP.
Fulla de Càlcul 16. FULL RESUM PER ZONA.
Editor de Text odt 17. PROGRAMA D'ACTUACIÓ DEL SERVEI D'ORIENTACIÓ EDUCATIVA

NORMATIVA I ALTRES DOCUMENTS RELACIONATS

PDF NORMATIVA DE REFERÈNCIA DELS SERVEIS D'ORIENTACIÓ EDUCATIVA
PDF ORDRE DEL CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT DE 22 DE MAIG DE 2019 PER LA QUAL ES REGULA EL FUNCIONAMENT DELS SERVEIS D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA, SOCIAL I PROFESSIONAL DE LES ILLES BALEARS
PDF ORIENTACIONS PER EMPLENAR EL DOCUMENT NESE
PDF DICCIONARI DE NECESSITATS EDUCATIVES I SALUT
PDF ORIENTACIONS PER FACILITAR L’APLICACIÓ DE LES ADAPTACIONS CURRICULARS NO SIGNIFICATIVES I D’ACCÉS