Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

 LOGO DSV.jpg

EQUIP ESPECÍFIC D'ATENCIÓ A L'ALUMNAT AMB NEE ASSOCIADES A DISCAPACITAT SENSORIAL VISUAL (EADIVI)

ANNEXOS INSTRUCCIONS(elaborats amb la versió 6.1.5.2. Lliure Office)
Fulla de Càlcul ods ANNEX 1. PLA INDIVIDUAL
Fulla de Càlcul ods ANNEX 2. INFORME D'AVALUACIÓ FINAL
Fulla de Càlcul ods ANNEX 3. GRAELLA D'INTERVENCIONS
Editor de Text odt ANNEX 4. FULL DE SEGUIMENT
Editor de Text odt  SOL·LICITUD EADIVI               
ALTRES
Editor de Text odt PROTOCOL DEL PROCÉS INDIVIDUAL D'ORIENTACIÓ
Editor de Text odt PROCÉS INDIVIDUAL D'ORIENTACIÓ

                                                                   MATERIALS RELACIONATS

Pàgina Web MATERIAL CURS D'INTERVENCIÓ DE L'EQUIP ESPECÍFIC D'ATENCIÓ EDUCATIVA A PERSONES AMB DEFICIÈNCIA VISUAL