Torna

Deute

Informació Contracte marc Tresoreria 2022

El 10 de juny de 2022 la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors va adjudicar el Contracte marc de Tresoreria de 2022, en els termes següents:

Entitat licitadora Tipus d'entitat adjudicatària Import adjudicat línees de crèdit Administració CAIB Import comissió serveis bancaris adjudicat Import comissió custòdia adjudicat
CaixaBank Tresorera          300.000.000 €                                       500.000 €
Cajamar Tresorera            50.000.000 €                   500.000 €
Santander Tresorera            50.000.000 €                           500.000 €
Abanca Tresorera            50.000.000 €                 30.000 €              500.000 €
Banca March Col·laboradora      
Sabadell Col·laboradora      
BBVA Col·laboradora                    
Colonya Col·laboradora, com a banca ètica                 10.000 €                      
       450.000.000 €                40.000 €           2.000.000 €

                                                                                                          

Operacions d'endeutament a curt termini formalitzades en l'àmbit del Contracte marc de Tresoreria 2022

Les condicions de les operacions de crèdit a curt termini adjudicades dins de l'àmbit del Contracte marc de Tresoreria 2022 són les següents:

Organisme Denominació Entitat bancària Import
nominal
Data firma Data venciment operació Fix /Vble Tipus  d'interès vigent Marge Comissió de no disposició
CAIB Compte corrent de crédit CaixaBank         300.000.000  19/07/2022 18/07/2023 Variable Euribor 3M 0,220% 0,000%
CAIB Compte corrent de crédit Cajamar           50.000.000  07/07/2022 06/07/2023 Variable Euribor 3M 0,220% 0,012%
CAIB Compte corrent de crédit Santander           50.000.000  19/07/2022 18/07/2023 Fix 0,12% 0,050%
CAIB Compte corrent de crédit Abanca    50.000.000 20/07/2022 19/07/2023 Variable Euribor 3M 0,220% 0,030%
Total Administració CAIB         450.000.000           

No s'han formalitzat operacions de crèdit a curt termini per ens del sector públic instrumental autonòmic en 2022.

Per obtenir més informació de la licitació del contracte, pot consultar aquesta pàgina.