Torna

Deute

Informació sobre la liquidació de les comissions bancàries del Contracte marc de Tresoreria 2022.

El 10 de juny de 2022 la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors va adjudicar les comissions del Contracte marc de Tresoreria de 2022, en els termes següents:

Tipus comissió Entitat adjudicatària 2022 2023 Total
Custòdia CaixaBank 375.000 125.000 500.000
Cajamar 375.000 125.000 500.000
Santander 375.000 125.000 500.000
Abanca 375.000 125.000 500.000
Total comissió custòdia 1.500.000 500.000 2.000.000
Serveis bancaris Abanca 10.000 20.000 30.000
Colonya 0,00 10.000 10.000
Total comissió serveis bancaris 10.000 30.000 40.000
 Total 1.510.000 530.000 2.040.000

Aquesta distribució és la que estableix la clàusula 40 del Plec de clàusules particulars que regeix la contractació:

Exercici Període a liquidar Comissions serveis bancaris Tresoreres
Comissions serveis bancaris Col·laboradores banca ètica Comissions custòdia
2022 1r període 1/3 import adjudicat 0 75% import adjudicat
2023 2n període 2/3 import adjudicat 100% import adjudicat 25% import adjudicat

Períodes de liquidació d'aquestes comissions bancàries:

Períodes Data presentació factura 
Comissió serveis bancaris Comissió custòdia*
1r període De l'1 de juliol al 31 d'octubre de 2022, ambdós inclosos Entre l'1 i el 30 de novembre de 2022 Entre l'1 i el 15 de novembre de 2022
2n període De l'1 de novembre de 2022 al 30 de juny de 2023 Entre l'1 i el 31 de juliol de 2023 Entre l'1 i el 31 de juliol de 2023

*Per les comissions de custòdia, en cas que alguna entitat adjudicatària no pogués justificar en el primer període de liquidació la totalitat de l’import adjudicat en el pressupost de 2022 perquè la distribució efectiva dels saldos bancaris mensuals positius no ho permeti, es tramitarà la modificació pressupostària que correspongui per incorporar el romanent de 2022 al pressupost de 2023 per aquesta entitat, i així augmentar l’import màxim per al segon període de liquidació per aquesta entitat.

Forma de càlcul de les comissions de custòdia

Les comissions de custòdia es calcularan d'acord amb la fórmula de la clàusula 6.6 del Plec de prescripcions tècniques:

Franquícia = 10.000.000 € per entitat tresorera

Llindar = 200.000.000 € per entitat tresorera

El tipus d'ofert per cada una de les entitats tresoreres, aplicable sobre els saldos bancaris positius mitjans per sota del llindar, és el següent:

Entitat
 licitadora
Tipus
Comissió custòdia
CaixaBank 0,25%
Cajamar 0,00%
Santander 0,35%
Abanca 0,40%

En cas que el cost que apliqui el Banc Central Europeu (d’ara endavant, BCE) als saldos bancaris positius dipositats a l’entitat europea per les entitats de crèdit adjudicatàries es modifiqui de manera que el cost suportat per les entitats de crèdit sigui inferior perquè la taxa de facilitat de dipòsit augmenti en valors absoluts (perquè, per exemple, que de l’actual -0,50% passi a ser del - 0,30%), s’aplicarà en la fórmula de càlcul de la comissió de custòdia el nou tipus de facilitat de dipòsit als saldos bancaris positius que excedeixin del llindar esmentat, a partir del moment en què el canvi produeixi efectes.

Igualment, en cas que el cost que apliqui el BCE als saldos bancaris positius dipositats a l’entitat europea per les entitats de crèdit adjudicatàries es modifiqui de manera que el cost suportat per les entitats de crèdit sigui inferior perquè la taxa de facilitat de dipòsit augmenti en valors absoluts, i aquesta taxa de facilitat de dipòsit en valors absoluts sigui inferior al tipus ofert per l’entitat licitadora, també s’aplicarà en la fórmula de càlcul de la comissió de custòdia el nou tipus de facilitat de dipòsit als saldos bancaris positius que siguin inferiors o iguals al llindar esmentat, a partir del moment en què el canvi produeixi efectes. És a dir, en cap cas la comissió aplicable podrà ser superior al cost que el BCE apliqui en la facilitat de dipòsit.

Actualització juliol 2022

En el mes de juliol de 2022, el Banc Central Europeu (BCE) va modificar la taxa de facilitat de dipòsit i la va deixar en el 0%, amb efectes 27 de juliol de 2022.

Així, a partir d'aquesta data el tipus aplicable en la fórmula del càlcul de la comissió de custòdia serà del 0%. Pels saldos positius mantinguts entre l'1 i el 26 de juliol de 2022, el tipus aplicable serà l'ofert per cada entitat tresorera i que figura en la taula anterior.

Justificació de les comissions bancàries:

Comissió serveis bancaris Comissió custòdia
No es justifiquen Model càlcul comissióFulla de Càlcul

Presentació de la factura electrònica:

Les factures s’han de presentar en format electrònic en la Plataforma FACE o en paper en funció del seu import d’acord amb la normativa vigent en matèria de factura electrònica i han de complir tots els requisits que aquesta normativa estableixi.

El codi DIR3-FACE que ha de constar en les factures electròniques a presentar davant l’Administració de la Comunitat Autònoma és el següent:

OFICINA COMPTABLE: GE 0000545

ÒRGAN GESTOR: GE 0000545

UNITAT TRAMITADORA: GE 0000545

Compte de pagament de les comissions:

La factura electrònica ha d’indicar el compte de pagament, que ha de ser titularitat de l’entitat creditora.

En cas que el compte de pagament no estigui donat d’alta en el sistema d’informació per a la gestió economicofinancera de la Comunitat Autònoma, l’entitat haurà de presentar una declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades.

Model declaració veracitat dades bancàries

L'entitat pot consultar prèviament al Servei d'Endeutament si el compte està d'alta al sistema abans de presentar la factura, enviant un correu electrònic a deute@caib.es o telefonant al 971 17 71 06.

Tal com figura en les instruccions del model de declaració, la declaració s'ha de signar electrònicament i s'ha de presentar en el Registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat, indicant:

Codi DIR3 (identificació de l'òrgan destinatari): A04026911

Codi SIA (del procediment): 2100153