Torna

Departament de Cultura

INFORMACIÓ SOBRE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PCI 2019
PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL (PCI)

Pressupost anual: 200.000 €

Línia de subvenció: a la mobilitat

Se subvencionarà la mobilitat les activitats i projectes que estiguin incloses en la programació d’esdeveniments relacionats amb l’àmbit del patrimoni cultural immaterial que es duguin a terme entre l’1 de maig i el 30 de novembre de 2019.

Àmbits

D’acord amb l’article 3 de la Llei 18/2019 de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears, el patrimoni cultural immaterial es manifesta, en particular, en els àmbits següents:

a) Formes de comunicació, tradicions i expressions orals i les seves produccions, incloses la llengua i les seves modalitats i particularitats lingüístiques com a vehicle del patrimoni cultural immaterial, com també la toponímia tradicional com a instrument per a la denominació geogràfica del territori.
b) Activitats productives, processos i tècniques artesanals tradicionals.
c) Festes, creences, rituals i cerimònies.
d) Arts de l’espectacle, representacions, jocs i esports tradicionals.
e) Manifestacions sonores, música, danses i balls tradicionals.
f) Salut, alimentació, gastronomia i elaboracions culinàries.
g) Coneixements i usos relacionats amb la naturalesa i l’univers, aprofitaments específics i percepció del territori.
h) Formes de sociabilitat col·lectiva i d’organització social, com també els usos i els costums tradicionals i el dret consuetudinari de cadascuna de les illes, inclosa la tradició jurídica privativa pròpia de cada illa.

Els portadors dels elements del patrimoni cultural immaterial són les comunitats, els grups i les persones que el coneixen, el mantenen i el transmeten (oficis: artesans, margers, fabricants d’instruments tradicionals; literatura: contacontes, glosats...; teatre; música: grups musicals (xeremiers, de ballada popular; ball tradicional: grups folklòrics, escoles de ball de bot; festes: colles geganteres, colles de dimonis, colles castelleres, balls de figures: cossiers, cavallets...; medecina; onomàstica; jocs i esports tradicionals; cuina tradicional...).

Beneficiaris

Són beneficiaris de la subvenció a la mobilitat les persones físiques, les associacions, les comunitats de béns i altres persones jurídiques que duguin a terme l’activitat subvencionada o qui les representa, independentment de la seva residència fiscal, sempre que l’objecte de la subvenció sigui donar a conèixer, fomentar, difondre i promocionar el patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears o els seus portadors i la seva obra.

Quan es tracti d’agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat, s’han de fer constar de manera explícita, tant en la sol·licitud com en la resolució de concessió, els compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació, com també l’import de la subvenció que hi ha d’aplicar cada un d’ells, que també tenen la consideració de beneficiaris. En tot cas, s’ha de nomenar un representant o apoderat únic de l’agrupació, amb poders suficients per complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l’agrupació.

No hi poden optar les activitats o projectes que obtinguin una subvenció pel mateix concepte de l'Institut d'Estudis Baleàrics o de la mateixa Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat.

Aquesta subvenció és incompatible amb les activitats que la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat i l’Institut d’Estudis Baleàrics financin directament.

Activitats que se subvencionen

Se subvenciona la mobilitat per a la projecció exterior de les activitats i projectes que donin a conèixer, fomentin, difonguin i promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears.

Es poden sol·licitar subvencions per a:

— Desplaçament i estada de les persones i del personal tècnic per dur a terme activitats, projectes o actuacions en directe fora de l’illa de residència.
— Desplaçament i estada de les persones per assistir a fires, festivals, mercats populars i tradicionals, jornades professionals, presentacions, mostres, trobades, simposis, congressos amb o sense actuació en directe fora de l’illa de residència.
— Desplaçament i estada dels representants d’associacions, entitats i professionals per assistir a fires, festivals, mercats populars i tradicionals, jornades professionals, presentacions, mostres, trobades, simposis, congressos sense actuació en directe o estand de promoció fora de l’illa de residència.
— Desplaçament i estada de persones i professionals de l’àmbit del patrimoni cultural immaterial per participar en estades de formació o residències culturals fora de l’illa de residència.
— Desplaçament i estada de les persones i professionals de l’àmbit del patrimoni cultural immaterial per participar en concursos i audicions fora de l’illa de residència.

Despeses que cobreix

— El desplaçament de les persones que duguin a terme l’activitat, fins a dos tècnics i la càrrega.
Només s’accepten bitllets en classe turista.

— El quilometratge en els desplaçaments per carretera que no es facin en transport públic.
En el cas de desplaçaments amb cotxe, la benzina i els peatges estan inclosos dins el preu del quilometratge.

— El lloguer de vehicles.
— L'allotjament amb els màxims estipulats sempre que es puguin justificar amb factures.
— El cost de les acreditacions o inscripcions a fires, festivals, mercats populars i tradicionals, jornades professionals, mostres, trobades, simposis i congressos.
— La manutenció.

Imports màxims

Pagament

El pagament de la subvenció s'ha de fer efectiu, mitjançant una transferència bancària, en el termini màxim de sis mesos, comptadors des de la data d’entrada del compte justificatiu, un cop que s'hagi justificat prèviament que s'ha duit a terme l’activitat per a la qual s’ha sol·licitat la subvenció (annex 5).

Obligacions dels beneficiaris

Els beneficiaris pel fet de sol·licitar la subvenció es comprometen a acceptar el contingut de la convocatòria i el resultat, com també complir amb les obligacions següents:

Comunicar en el termini de 5 dies hàbils el començament de l’activitat objecte de subvenció, en el cas que l'activitat s'hagi de fer amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud, en els casos previstos en l’apartat 7.3 d’aquesta convocatòria, enviant un correu electrònic a l’adreça: subvencionspci@dgcultur.caib.es

Comunicar a la Delegació de la Presidència per a la Cultura, amb una antelació mínima de 10 dies hàbils, si s'ha de dur a terme qualsevol acte públic relacionat amb l’activitat subvencionada.

Fer constar el suport de la Delegació de la Presidència per a la Cultura de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat en tots els programes, cartells i elements propagandístics i de comunicació de l’activitat mitjançant el logotip de la Delegació de la Presidència per a la Cultura.

En el cas que el beneficiari no faci constar el suport de la Delegació de la Presidència per a la Cultura de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat en els materials promocionals i de comunicació de l’activitat que rebi la subvenció, la penalització pot anar de la reducció del
50 % de la quantitat concedida a la revocació total de la subvenció. La delegada o el delegat de la Presidència per a la Cultura serà qui se n’encarregui de dirimir la penalització.

Notificar la renúncia a la subvenció a la Delegació de la Presidència per a la Cultura mitjançant el model normalitzat (annex 4).

Lloc i termini de presentació de sol·licituds

Podeu presentar la sol·licitud i la documentació requerida en el Registre general de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, en els diferents punts d’atenció a la ciutadania o en alguna altra de les formes que estableix l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El termini per presentar les sol·licituds estarà obert a partir del cinquè dia hàbil des que la convocatòria es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i romandrà obert fins al 15 d’octubre de 2019.

Les sol·licituds s’han de formalitzar obligatòriament amb un mínim de 10 dies hàbils abans de l’inici de l’esdeveniment. Aquest apartat no regeix per als casos següents:

— Les activitats que es duguin a terme entre l’1 de maig i el 26 de setembre de 2019, que s’hauran de formalitzar obligatòriament fins al 26 de setembre de 2019.
— Les activitats que es duguin a terme entre el 30 d’octubre i el 30 de novembre de 2019, que s’hauran de formalitzar obligatòriament fins al 15 d’octubre de 2019.

El termini per esmenar la sol·licitud o la documentació presentada juntament amb la sol·licitud és de 10 dies hàbils comptadors a partir del dia següent al de la notificació del requeriment a la persona interessada. Transcorregut aquest període sense que s'hagi esmenat, s'entendrà que ha desistit de la seva sol·licitud i s’arxivarà l’expedient sense més tràmits, un cop feta la resolució prèvia corresponent.

AQUEST TEXT ÉS UN RESUM INFORMATIU. LA CONVOCATÒRIA OFICIAL ESTÀ PUBLICADA EN EL BOIB.

Si voleu més informació contactau amb: subvencionspci@dgcultur.caib.es