Convocatòria de subvencions 2022 - 2023

 

1. Quin és l’objecte de la convocatòria?

Informació desenvolupada en el punt 1 de la convocatòria
Regular la concessió d’ajudes econòmiques a les associacions de persones consumidores i usuàries de les Illes Balears per finançar les despeses generades pel desenvolupament d’activitats en matèria de consum que realitzin entre l’1 d’octubre de 2022 i el 30 de setembre de 2023, classificades en les línies d’actuació següents:

Línia 1: atenció i assessorament personalitzat a les persones consumidores i usuàries de manera presencial i a través d’altres mitjans (telèfon, web, etc.) per a la tramitació i gestió de consultes, denúncies, reclamacions i queixes relatives a relacions de consum.
Línia 2: actuacions grupals d’informació, educació i formació sobre temes de consum dirigides a la població en general, formadors i professionals de consum. Poden ser en format web o presencial i engloben cursos, jornades, seminaris, conferències, tallers, xerrades informatives, taules rodones, exposicions i similars.

Línia 3: edició de material i publicacions necessaris per difondre temes de consum (díptics, tríptics, fullets, butlletins, llibres, continguts web, cartells, productes de marxandatge i similars).

 

Línia 4: activitats divulgatives en els mitjans de comunicació sobre temes de consum (ràdio i televisió, premsa, altres mitjans impresos, digitals i similars).

Línia 5: representació de les associacions de consumidors i usuaris en les sessions dels òrgans col·legiats en matèries d’interès general o sectorial a les quals hagin estat convocades i impliquin desplaçaments entre illes.

 

2. Quina dotació pressupostària té?

El pressupost de la convocatòria té un import màxim de 35.000 €.

 

3. Qui se’n pot beneficiar i quins requisits cal complir?

Les associacions de persones consumidores i usuàries, així com les societats cooperatives amb domicili social a les Illes Balears, inscrites en el Registre d’Associacions de Consumidors i Usuaris de la Direcció General de Consum.
Informació desenvolupada en el punt 3 de la convocatòria.

 

4. Quines despeses es poden subvencionar?

Informació desenvolupada en el punt 4 de la convocatòria
Despeses en recursos humans:

a)    Personal propi assalariat i extern contractat involucrat en l’execució directa de les activitats.
b)    Servei d’orientació jurídica dirigit a les persones associades o consumidores i usuàries.
c)    Allotjament i desplaçament imprescindibles per desenvolupar les activitats, excepte els que es refereixen a l’atenció ordinària de les persones consumidores.
d)    Desplaçaments entre illes ocasionats per l’assistència a sessions dels òrgans col·legiats en matèries d’interès general o sectorial que afectin les persones consumidores i usuàries.

Despeses en recursos materials:
a)    Lloguer i despeses de manteniment del local necessaris per dur a terme l’activitat habitual de les associacions ubicades fora del Casal de Consum, com ara quotes de comunitat, despeses de neteja i manteniment, subministraments d’energia elèctrica i aigua, despeses de telefonia i Internet, etcètera.
b)    Amortització o manteniment del mobiliari, equips tècnics i informàtics necessaris per al desenvolupament de l’activitat habitual de les associacions, com ara mobiliari, ordinadors, televisors, etcètera.
c)    Lloguer de locals, espais, equips tècnics i informàtics necessaris per desenvolupar les activitats informatives i formatives que organitza l’associació.
d)    Material fungible necessari per al funcionament habitual de l’associació, així com la planificació i execució de les activitats subvencionables.
e)    Difusió, edició, impressió i distribució de material propi, comunicacions i publicacions amb contingut exclusiu sobre temes de consum.

El beneficiari ha d’imputar els costos indirectes a l’activitat subvencionada en la part que raonablement correspongui d’acord amb els principis i les normes de comptabilitat generalment admeses i, en tot cas, en la mesura que aquests costos corresponguin a l’activitat subvencionada durant el període en que efectivament es duu a terme aquesta activitat.

Altres despeses:
a)    Participació en activitats divulgatives relacionades amb temes de consum en els mitjans de comunicació.
b)    Creació, manteniment i actualització d’aplicacions informàtiques que millorin la gestió de l’associació i l’atenció a les persones consumidores i usuàries.
c)    Creació, manteniment i actualització de la pàgina web de l’associació, sempre que la informació sigui accessible a totes les persones consumidores i usuàries.
d)    Altres despeses generals necessàries per desenvolupar les actuacions, degudament argumentades i especificades en la memòria descriptiva de l’activitat (annex 4)

 

5. Quins criteris s’utilitzen per valorar les activitats?

Els projectes es puntuen de 0 a 100 punts conforme als criteris de valoració.
Veure el quadre resum
Informació desenvolupada en el punt 5 de la convocatòria.

 

6. Com es determina l’import de la subvenció?

Informació desenvolupada en el punt 6 de la convocatòria

 • Si la suma dels imports sol·licitats per totes les associacions no supera l’import màxim de 35.000 € de la convocatòria, s’ha d’atorgar el 100 % de l’import sol·licitat.
 • Si la suma dels imports sol·licitats per totes les associacions supera l’import màxim de 35.000 € de la convocatòria, la quantia s’ha de distribuir d’acord amb la fórmula següent:
  Import subvenció concedida = Import subvenció sol·licitada x Puntuació obtinguda / Puntuació màxima: 100 punts
  Información desarrollada en punto 6 de la convocatoria 

 

7. Com se sol·licita la subvenció?

Informació desenvolupada en el punt 7 de la convocatòria

 • La data màxima per presentar la sol·licitud és el 22 d'abril de 2023.
 • El model de sol·licitud i la documentació adjunta es troben a disposició de les persones interessades en la Seu Electrònica de la CAIB i s’han de presentar de manera telemàtica a través d'aquesta mateixa Seu.
 • Els annexos són d’ús obligatori i se suggereix obrir-los amb Adobe Acrobat Reader per minimitzar els problemes de format.

Els documents que s’han de presentar són:
a)    Sol·licitud de subvenció i declaració responsable de la persona que sol·licita la subvenció (annex 3)
b)    Fotocòpia del document d’identitat de la persona que sol·licita la subvenció en nom de la persona jurídica o l’autorització perquè la Conselleria de Salut i Consum pugui comprovar-ne d’ofici la identitat.
c)    Fotocòpia de la Targeta d’identificació fiscal.
d)    Fotocòpia del document constitutiu de l’entitat i dels estatuts socials inscrits degudament en el registre corresponent.
e)    Fotocòpia del document acreditatiu de la representació amb què actua la persona que firma la sol·licitud, que ha de ser vigent en el moment de presentar la sol·licitud.
f)     Memòria explicativa de les activitats que es volen dur a terme (annex 4)
g)    Certificat emès per l’associació de les activitats realitzades durant els dos anys previs a la sol·licitud de la subvenció (annex 5)
h)    Resum del pressupost total de l’entitat de l’exercici actual i de l’anterior a l’any en què es cursa la petició (annex 6)

Queden eximides de presentar la documentació dels apartats b), c), d) les entitats sol·licitants a les quals se’ls va acceptar la sol·licitud en la convocatòria de subvencions per a l’any 2021-2022, sempre que siguin vigents en el moment de tramitar la sol·licitud de la convocatòria actual.
Informació desenvolupada en el punt 7 de la convocatòria

 

8. Com es tramita el procediment de concessió de la subvenció?

 • El director general de Consum és l’òrgan competent per tramitar el procediment i pot dur a terme totes les comprovacions que consideri necessàries per dictar la resolució.
 • Les persones beneficiàries han de comunicar que accepten la proposta de resolució en el termini màxim de 12 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la notificació.
 • El termini màxim per dictar i notificar la resolució és de 6 mesos, comptadors a partir de l’endemà de l’acabament del termini de presentació de les sol·licituds.

Informació desenvolupada sobre el procediment i les obligacions en els punts 8 al 12 de la convocatòria 

 

9. Com es paga la subvenció?

 • Bestreta del 80% de l’import concedit. S’ha d’efectuar de manera anticipada en el termini d’un mes, una vegada dictada la resolució de concessió.
 • Pagament del 20% restant de l’import concedit, una vegada que s’hagi justificat tot el projecte amb la documentació exigida en aquesta convocatòria.

Informació desenvolupada en el punt 13 de la convocatoria

 

10. Com es justifica la quantitat percebuda?

El termini per justificar-la és d’un mes comptador a partir de l’acabament del projecte i, en tot cas, fins al 31 d'octubre de 2023.

Els documents que s’han de presentar són:
a)    Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats duites a terme (annex 7)
b)    Carpeta ordenada amb un índex que contengui els originals i les fotocòpies de totes les factures, nòmines i d’altres documents de valor probatori que acreditin la realització de les activitats.
c)    Memòria tècnica justificativa en la qual es declarin les activitats realitzades i els resultats obtinguts (annex 8.1)
d)    Relació de persones i demandes ateses amb assessorament personalitzat (annex 8.2)
e)    Relació de participants o assistents a activitats grupals (annex 8.3)

Els annexos 7 i 8.1 són d’ús obligatori. Els annexos 8.2 i 8.3 són models a seguir. En el cas que no s’utilitzin, es podran substituir per un document emès per la persona de l’associació amb competència per certificar, que reculli les dades d’identificació de l’activitat, el nombre de participants o assistents i les característiques generals del col·lectiu.

Les associacions són les responsables d’obtenir l’autorització per cedir a l’Administració les dades d’identificació de les persones participants en les activitats. En el cas que s’hi oposin, l’associació pot presentar la documentació de forma anonimitzada (sense especificar noms i llinatges, reflectint els darrers quatre dígits del DNI, etc.).

Els annexos es troben a disposició de les persones interessades en la Seu Electrònica de la CAIB. Se suggereix obrir-los amb Adobe Acrobat Reader per minimitzar els problemes de format.
Informació desenvolupada en el punt 14 de la convocatòria

 

11. Es poden subcontractar les activitats?

 • Es pot concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o entitats vinculades amb el beneficiari, sempre que s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i s’obtengui l’autorització prèvia de la Direcció General de Consum.
 • En el supòsit que es requereixi aquesta autorització sense que s’hagi publicat la convocatòria, es pot substituir per una autorització que s’ha de sol·licitar juntament amb l' annex 3.

Informació desenvolupada en el punt 16 de la convocatòria 

 

12. Què cal saber sobre la publicitat i la difusió de les activitats?

 • Ha d’estar en qualsevol de les llengües oficials, utilitzant un llenguatge inclusiu d’homes i de dones.
 • S’ha de fer constar la col·laboració de la Conselleria de Salut i Consum i se n’han d’incorporar els elements identificatius.
 • L’associació hi pot fer constar els seus elements identificatius en una grandària igual o menor que els logotips de la Conselleria de Salut i Consum.
 • S’ha de presentar perquè es comprovi i verifiqui, amb una antelació mínima de 7 dies hàbils abans de publicar-la, assenyalant el text i el disseny de la publicitat que es vol fer.
 • Aquestes indicacions són aplicables a les actuacions que el beneficiari dugui a terme en acabar el present període subvencionable i fins a la publicació, si escau, de la convocatòria següent.

Informació desenvolupada en els punts 17 i 18 de la convocatòria

 

13. Quina normativa regula aquest procediment?

 

14. On puc obtenir més informació sobre la convocatòria?

Servei d'Educació, Formació i Relacions Institucionals
Direcció General de Prestacions, Farmàcia i Consum (carrer de Jesús 38 A, 07010 Palma)
subvencions@dgconsum.caib.es
Tel. 971 17 95 30 / 971 17 65 91