Torna

Centres educatius COVID

PREGUNTES ESPECÍFIQUES D'FP

Es pot dur a terme quan no hi hagi espai suficient a les aules perquè la totalitat dels alumnes guardin la distància de seguretat d’un metre i mig.

No, s’ha de fer totalment i obligatòriament de forma presencial.

Perquè els alumnes estan matriculats a classes presencials i l’escenari B només preveu la presencialitat i la semipresencialitat.

No. Només es preveu la semipresencialitat en dies alterns. En aquest sentit, altres tipus de distribucions han de ser aprovades pel consell escolar/social i la prèvia aprovació del Departament d’Inspecció Educativa.

Sí. Des de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors s’organitzaran formacions d’àmbit tècnic per a cada centre educatiu. En concret, els centres les poden sol•licitar enviant un correu electrònic a malzamora@formaciofp.eu tot indicant la família professional interessada a fer la formació i una persona de contacte per coordinar-la. És important recordar que les peticions de formacions metodològiques (Programar per competències, eines G-Suite...) s’han de fer arribar al CEP de referència de cada centre.

Les aules estaran obertes a tots els centres d’FP. En aquest sentit, cal remarcar que s’ha de treballar com es poden organitzar aquestes visites davant de les circumstàncies Covid.

Les FCT de totes les famílies professionals es poden iniciar a partir de l’1 de setembre. Cal destacar que és recomanable que els alumnes que les varen posposar el curs passat les comencin el més aviat possible.

Sí, sempre que els propis treballadors de l’empresa també ho facin.

No.

Es permet flexibilitzar les FCT mitjançant l’article 44 de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 15 de juny del 2010.

En primer lloc, s’ha de preveure al pla de contingència del centre aquesta possibilitat i, posteriorment, s’ha de sol•licitar a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors perquè faci la resolució corresponent.

Tot i que és una possibilitat més, no s’han d’avançar si el centre ho considera. Aquesta opció es pot aplicar si facilita el disseny de l’escenari B per abaixar les ràtios i/o si no es disposa de prou empreses perquè tots els alumnes puguin fer-les en el període ordinari.

Sí.

Sí, 100 hores. Aquestes hores només s’avaluaran en el cas que l’alumne opti al mòdul d’FCT a la sessió d’avaluació, és a dir, només hi optarà si ha aprovat tots els mòduls del cicle. En cas de no complir aquest requisit, aquestes hores (les 100 o més) es guardaran com a màxim fins al proper curs i sempre i quan realitzi les FCT al mateix centre.

Sí.

Només s’han d’ajustar a l’interval de temps en què es realitzaran.

No, sempre que l’empresa no hi posi inconvenients.

No. A hores d’ara s’està treballant aquest document amb agents socials per redactar una versió i així poder oferir a les empreses una major seguretat

No. Si l’empresa sol•licita una PCR ha d’assumir la despesa. Si no se’n vol fer càrrec, s’ha de cercar una altra empresa. En aquest sentit, si no es troben empreses, s’ha d’informar d’aquest fet a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors per coordinar la comunicació amb la Cambra de Comerç.

Sí, es poden fer a un altre centre educatiu amb el corresponent acord formatiu. Exemple: un auxiliar administratiu a un centre de professorat (CEP) o a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors. No és recomanable fer les FCT al mateix centre educatiu (sigui públic o privat). Si el centre vol fer servir aquesta opció, ha d’adreçar aquesta petició a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, que la farà arribar al Departament d’Inspecció Educativa.