Torna

Central de Contractació

 

Acord marc subministrament paper per a escriptura i impressió (CC 1/2016 AM)

 INFORMACIÓ GENERAL DE L'ACORD MARC

INSTRUCCIONS.pdfINSTRUCCIONS.pdf

PCA.pdfPCA.pdf

PPT.pdfPPT.pdf

QUARTA SUBHASTA (ANUALITAT 2020): Els preus actualment vigents pels nous contractes basats són els que figuren a la "Resolució adjudicació quarta subhasta 2020". La proposta dels nous contractes basats es fa omplint l'"Annex 1" que s'ha de trametre juntament amb el "Model certificat existència de crèdit" (pel sector públic i centres docents) o document comptable RF i l'autorització de la despesa pluriennal, si és el cas, a la Central de Contractació. Si l'expedient fiscalitza, la Central de Contractació remet la proposta d'aprovació de l'expedient del contracte basat a l'entitat tramitadora de l'expedient per a la seva fiscalització. Després, i una vegada fiscalitzat l'expedient, la Central de Contractació resol l'aprovació de l'expedient i l'adjudicació del contracte basat. Una vegada notificada aquesta Resolució, podeu utilitzar l'"Annex 2" per fer la comanda de paper directament a l'empresa.

Resolució adjudicació segona subhasta.pdfResolució adjudicació quarta subhasta 2020.pdf

Fulla de CàlculTermini de contractes.xls

Annex 1 Proposta Word 93-2007_f.docAnnex 1 Proposta Word.doc

Annex 1 Proposta Open.odtAnnex 1 Proposta Open.odt

Model certificat existència de crèdit.docModel certificat existència crèdit.doc

Model Certificat existència crèdit.odtModel Certificat existència crèdit.odt

Annex 2 model comanda paper.docAnnex 2 model comanda paper.doc

Annex 2 model comanda paper.odtAnnex 2 model comanda paper.odt