Torna

Centre documentació municipal (CEDOMU)

Tornar al llistat de notícies

19/11/2020

Concurs unitari 2020

Convocatòria (BOE 09/11/2020)

Funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional

Resolució de 30 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs unitari de provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Resolució de 30 d'octubre de 2020, de la Direcció General de la Funció Pública, per la qual es publica la relació individualitzada de mèrits generals dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/09/pdfs/BOE-A-2020-13856.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/09/pdfs/BOE-A-2020-13881.pdf

 

RELACIÓN INDIVIDUALIZADA DE MÉRITOS GENERALES:

https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica/FHN/concurso-unitario-2020.html

 

Links d'interés: