Volver

Lengua catalana EBAP

Publicació de les llistes definitives d’aptes i no aptes, per illes, de les proves d'A2, B1, B2, C1 i C2, i de llenguatge administratiu

Acord de la Comissió Tècnica de Català de l’EBAP de 5 de setembre de 2019 pel qual s’aproven les llistes definitives d’aptes i no aptes de les proves dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2, i de llenguatge administratiu

A2

B1 B2 C1 C2 LA
A2 Mallorca DEF.pdf A2 Mallorca

B1 Mallorca DEF.pdf B1 Mallorca

B1 Menorca DEF.pdf B1 Menorca

B1 Eivissa DEF.pdf B1 Eivissa

B2 Mallorca DEF.pdf B2 Mallorca

B2 Menorca DEF.pdf B2 Menorca

B2 Eivissa DEF.pdf B2 Eivissa

C1 Mallorca DEF.pdf C1 Mallorca

C1 Menorca DEF.pdf C1 Menorca

C1 Eivissa DEF.pdf C1 Eivissa

C1 Formentera DEF.pdf C1 Formentera

C2 Mallorca DEF.pdf C2 Mallorca

C2 Menorca DEF.pdf C2 Menorca

C2 Eivissa DEF.pdf C2 Eivissa

 LA Mallorca DEF.pdf LA Mallorca

LA Menorca DEF.pdf LA Menorca

LA Eivissa DEF.pdf LA Eivissa

LA Formentera DEF.pdf LA Formentera

D'acord amb el punt 30 de les instruccions per les quals es regeix el Pla de Formació de Llengua Catalana de l'any 2019, l'EBAP enviarà per correu electrònic, amb signatura digital, els certificats de nivell a totes les persones que hagin superat la prova oficial.

Contra l'acord de la Comissió, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant la presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació, d’acord amb l’article 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma.