Torna

Canvi Climàtic

Calculadora de la petjada de carboni

  

Calculadora de la petjada de carboni d'abast 1+2 per a organitzacions 2021A partir del dia 1 de gener de 2022, entra en vigor el Decret 48/2021 de 13 de desembre, regulador del Registre balear de petjada de carboni que obliga a les mitjanes i grans empreses que comptin amb centres de treball  situats al territori de les Illes Balears, i a l’Administració Autonòmica a declarar l’abast 1 i 2 de la seva petjada de carboni.

Per aquest motiu, es posa a disposició de l’usuari l’eina CALCULADORA DE LA PETJADA DE CARBONI D'ABAST 1+2 PER ORGANITZACIONS 2020 dissenyada per calcular les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) associades a les activitats d’una organització, empresa o administració, tant les emissions directes (Abast 1) com les emissions indirectes degudes al consum d’electricitat (Abast 2) seguint la metodologia i procediment de càlcul basat en la norma UNE-EN ISO 14064-1.  

La calculadora incorpora els factors d’emissió necessaris per quantificar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a l’efecte d’aplicar el Decret 48/2021, de 13 de desembre, regulador del Registre balear de petjada de carboni.  

  

Fulla de Càlcul Calculadora per al registre de la petjada de carboni (versió de 21 d'agost de 2023)

PDF Guia per a l'usuari de la calculadora per al registre de la petjada de carboni (versió de març 2023)

  

A partir de l’any 2023 (petjada de carboni 2021), addicionalment a l’eina de càlcul, s’obliga a adjuntar en el tràmit telemàtic del Registre de la petjada de carboni, el Formulari de Centres. Podeu descarregar l'arxiu a continuació.

  

Fulla de Càlcul Formulari de Centres

Fulla de Càlcul Formulari de Centres (NO MACRO)

PDF Manual per emplenar el Formulari de Centres