Presentació de candidatures

  • 20 dies naturals des de l’endemà de la publicació de la convocatòria de les beques en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. El termini acaba el 6 d'octubre

Documentació a presentar:

  • Formulari de sol·licitud de participació al procediment de selecció per a la beca indicant la modalitat preferent per la qual s’opta (annex II).
  • Currículum format EUROPASS amb foto mida carnet.
  • Acreditació de la llicenciatura o l’estudi de grau (original amb còpia o còpia compulsada).
  • Acreditació dels certificats que avalin tots els requisits i els mèrits exposats (originals amb còpies o còpies compulsades).

Lloc i forma de presentació de la documentació:

Registre del Centre Balears Europa:

Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors
Carrer del Palau Reial, 17. 07001 Palma
Tel.: 971 177129
Horari: de dilluns a dijous de 9 a 14 hores

A més, es poden presentar a qualsevol dels llocs que s’estableixen en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En els casos en què les persones candidates hagin presentat la sol·licitud a un registre diferent al de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors (Centre Balears Europa), cal trametre una còpia escanejada de la sol·licitud emplenada i signada, amb el segell de registre corresponent, en el mateix termini de la data límit de presentació i acompanyada de còpia de la documentació acreditativa, mitjançant correu electrònic a voliver@dgre.caib.es