Torna

Prova lliure de batxillerat per a persones majors de 20 anys

Prova lliure de batxillerat 2019 per a persones majors de 20 anys

NOVETAT: El 22 de desembre de 2018 es va publicar al BOIB la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 17 de desembre de 2018 per la qual s’aproven la convocatòria i les instruccions, per a l’any 2019, de la prova lliure adreçada a les persones més grans de vint anys per obtenir el títol de batxiller a la comunitat autònoma de les Illes Balears

La finalitat d'aquesta prova lliure és facilitar l'accés de les persones majors de 20 anys al títol de batxiller.

Els punts més importants són els següents:

Inscripció: La inscripció es pot dur a terme als centres on es durà a terme la prova i de forma telemàtica emplenant el Full d’inscripció. El termini d'inscripció serà del 4 de febrer al 8 de març de 2019, ambdós inclosos.

Calendari: La prova tindrà lloc els dies 1, 2 i 3 d’abril de 2019. Cada exercici té una durada d’una hora i mitja. Hi haurà un descans de 30 minuts entre els exercicis. Els exercicis es desenvoluparan entre les 15:00 i les 21:30. Horari definitiu (pendent de publicació).

Lloc de realització de la prova:

  • A Mallorca: IES Ses Estacions (c. del Marquès de la Fontsanta,12, 07005 Palma; telèfon 971 77 02 67).
  • A Menorca: IES Maria dels Àngels Cardona (av. Ronda Balears s/n 07760 Ciutadella; telèfon 971 38 01 66).
  • A Eivissa: IES Santa Maria d’Eivissa (av. d’Ignasi Wallis, 33, 07800 Eivissa; telèfon 971 19 15 51).

Requisits de participació:

Poden participar en aquesta prova totes les persones que acreditin els requisits següents:

a)  Tenir més de 20 anys o fer-los el primer dia de la prova.

b) Ser resident a les Illes Balears.

c)  Estar en possessió del títol de Graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics, o de l'homologació d'aquest títol.

d) No estar en possessió del títol de batxiller, regulat per l'article 37 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació o qualsevol altre títol declarat equivalent a tots els efectes.

e) No estar matriculat en els ensenyaments de batxillerat en cap de les modalitats o règims. (Model de declaració responsable)

Estructura de la prova: Veure document adjunt (Estructura de la prova)

Convalidacions i exempcions: sense canvis respecte a les convocatòries anteriors

Models d’exàmens: Estructura dels exàmens, models i materials

Reclamació de notes: Model de revisió de notes


Per a més informació:

ordenacio@dgplacen.caib.es

Telèfon: 971177783