Torna

Servei d'Avaluació, Acreditació i Inspecció

Enquesta de satisfacció de pacients

Qualitat excel·lent. El nostre compromís

La qualitat percebuda és un element determinant en el resultat de l’atenció sanitària i, per aquest motiu, és d’especial importància el seu mesurament. Conscients d’aquest fet la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social i el Servei de Salut han establert un sistema de recollida d’informació comú per a tota la xarxa sanitària pública de les Illes Balears.
Fruit del seu compromís de transparència en la gestió pública, la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social i el Servei de Salut han decidit publicar els resultats obtinguts dels estudis de satisfacció realitzats. Els resultats es mostren en gràfics on es pot apreciar el nivell de qualitat percebuda. S’han identificat en colors els nivells de qualitat dels centres assistencials. Així els centres de color verd, són aquells que han obtingut una puntuació per damunt de la mitjana, els de color groc els que estan entre la mitjana i un 5% inferior a la mitjana i de color vermell, aquells centres que estan per sota de la mitjana.

 

Estudi de Satisfacció del pacient Hospitalitzat: Escala de puntuació - 0 a 10-

 

Índex

 P0. Informació facilitada a admissió a la arribada a l’hospital.
 
 P1. Disposició del personal de l’hospital a escoltar-vos quan ho necessitàreu
 
 P2a. Informació donada per part del personal mèdic
 
 P2b. Informació donada per part del personal d’infermeria
 
 2c. Informació donada per part del personal no sanitari
 
 P3. Informació que reberen els seus familiar i acompanyants
 
 P4. Temps dedicat per el personal d’infermeria
 
 P5. Tracte personalitzat per part dels professionals
 
 P6. Respecte a la intimitat
 
 P7. Explicacions sobre el funcionament de l’hospital
 
 P8. Tranquil•litat para descansar i dormir
 
 P9. Comoditat de l’edifici i les instal•lacions
 
 P10. Qualitat del menjar
 
 P11. Informació sobre la malaltia
 
 P12. Sortida de l’hospital (p.e: lliurament de l’informe a l’alta, explicació sobre cures i medicació, etc)
 
 P13a. Amabilitat del personal mèdic
 
 P13b. Amabilitat del personal d’infermeria
 
 P13c. Amabilitat del personal no sanitari
 
 P14. Valoració global de l’hospital