Torna

Servei de Ramaderia - Autoritzacions i registres

Registre de Nuclis Zoològics de les Illes Balears

Introducció

El Registre de Nuclis Zoològics fa referència als animals que no són de producció. Per obtenir l'alta com a nucli zoològic és imprescindible la inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics de les Illes Balears.

Es consideren animals domèstics els animals destinats a viure en domesticitat a la llar, excepte els que aporten productes o usos de renda a les persones.

Arran de la publicació del Reial decret 804/2011, de 10 de juny, no és necessari inscriure al Registre de Nuclis Zoològics els centres d'equitació o similars (escoles d'equitació, quadres esportives, hipòdroms, picadors, etc.), els quals únicament han d'estar inscrits al REGA (Registre d'Explotacions Ramaderes).

 

Destinataris

Els titulars de centres o establiments en els quals hi hagi animals que no són de producció. És obligatori inscriure-hi tots els centres que allotgen col·leccions zoològiques d'animals de fauna salvatge, amb finalitat cinegètica, cultural, recreativa, de reproducció, recuperació, adaptació i conservació d'aquests animals.

 

Exemples d'establiments que han d'estar inscrits al Registre de Nuclis Zoològics són:

  • Col·leccions zoològiques privades: La tinença per part d'un particular de diverses espècies zoològiques o en un nombre que pugui comportar riscs sanitaris.
  • Criadors: Particulars que periòdicament venguin les seves cries.
  • Les instal·lacions permanents autoritzades pels ajuntaments per a la venda exclusiva d'ocells o d'altres espècies expressament indicades en la llicència, només poden ser registrades i autoritzades per a la venda d'aquest tipus d'animals.

En el cas dels zoològics, dels circs i de les col·leccions zoològiques ambulants han de notificar al Servei de Ramaderia la ubicació i el període d'estada a la comunitat autònoma, per tal que se'ls puguin fer els controls adients en relació amb l'estat sanitari, amb el maneig i amb l'allotjament dels animals.

 

Documents

Per emplenar correctament les sol·licituds podeu consultar les Instruccions per emplenar sol·licituds de NZ.pdf Instruccions per emplenar sol·licituds de NZ.pdf o bé dirigir-vos a la Adreces delegacions comarcals.pdf delegació comarcal del FOBAIBA o consell.pdf que tingueu més aprop.

 

DOC 05-01_Solicitud d inscripció-modif-ampliació cat.pdf Solicitud inscripció-modif-ampliació.pdf

DOC 05-03_Sol·licitud baixa català.pdf Sol·licitud baixa català.pdf

Sol_licitud_de_canvi_de_dades_Registre_de_nuclis_zoologics.pdfSol·licitud de canvi de dades Registre de nuclis zoologics.pdf

 

Requisits

Per l'autorització i pel registre dels establiments especificats s'han de complir una sèrie de requisits, entre els quals cal destacar:

- Emplaçament adequat amb dotació dels mitjans adients per a l'aïllament sanitari.
- Instal·lacions i equips adequats que permetin el maneig higiènic de l'establiment.
- Dotació d'aigua potable.
- Mitjans per la neteja i la desinfecció del recinte destinat als animals de transport, en cas que s'utilitzi.
- Sistema d'eliminació d'excrements i orina dels animals.

- Sistema de destrucció o eliminació de cadàvers.

- Acreditació de l'origen dels animals.

 

Llibre de registre

Els centres i establiments especificats han de portar un llibre de registre.

 

Forma d'iniciació

A instància de part o d'ofici.

 

Òrgan competent per resoldre

Directora general de la Direcció General de Medi Rural i Marí.

Centre: Direcció General de Medi Rural i Marí. C/Reina Constança, 4. 07006 Palma

 

Termini màxim per a la resolució

Tres mesos

 

Termini màxim per a la notificació

Tres mesos

 

Silenci administratiu

Positiu

 

Fi de la via administrativa

No

 

 

Observacions

Només poden importar animals per a la comercialització o utilització, en cas de tinença privada, els establiments registrats amb aquest efecte que disposin de les instal·lacions adequades per mantenir-los en les condicions de protecció i sanitat apropiades durant els períodes d'observació que marquen les disposicions vigents.

 

La concessió d'un número o marca oficial per al trasllat dels animals a efectes sanitaris no suposa cap legalització de l'activitat ni de les instal·lacions que l'allotgen.

 

Llista de normativa

- Ordre del conseller d'Agricultura i Pesca de 14 de juny de 1989 per la qual es crea i desplega la normativa de nuclis zoològics de Balears (BOCAIB núm. 84, d'11 de juliol de 1989).
- Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció d'animals i plantes. Protecció dels animals que viuen en l'entorn humà (BOIB núm. 58, de 14 de maig de 1992).
- Decret 56/1994, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament per al desplegament i l'aplicació de la Llei de 8 d'abril de 1992, sobre la protecció dels animals que viuen en l'entorn humà (BOIB núm. 65, de 28 de maig de 1994).