Torna

Secció d'atmosfera

Pla de millora de la qualitat de l'aire de Maó 2020

Des del Consell Insular de Menorca, en sessió extraordinària del Consell Rector de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera de dia 27 de juliol, i des de l’Ajuntament de Maó, per Decret de Batlia de dia 10 d’agost, s’ha aprovat el “Conveni entre la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius del Govern de les Illes Balears, l’Ajuntament de Maó i el Consell Insular de Menorca per desenvolupar iniciatives de millora de la qualitat de l’aire i de prevenció, vigilància i reducció de la contaminació atmosfèrica», aprovat en primera instància pel Consell de Govern de dia 12 de juny. Aquest conveni sorgeix de la voluntat de donar forma al Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire de Maó, establint i executant accions concretes per treballar vers la protecció de l’atmosfera, la salut de les persones i del medi ambient, d’una manera coordinada des de les diverses administracions atenent a les competències de cadascuna.


Actualmet el pla es presenta a participació pública i és l’aprovat inicialment per la Comissió de seguiment del Conveni, en sessió de juny de 2021. El Pla engloba les mesures en blocs, que són mobilitat terrestre, eficiència energètica, reducció d’emissions en episodis d’alta contaminació i mobilitat aeroportuària.

Enllaç al procés de participació


El Pla seguirà la següent estructura:

Fase 1. Introducció, anàlisi de la situació actual, inventari d’emissions i qualitat de l’aire
En aquesta fase s’exposen els antecedents i justificació del motiu de la redacció del Pla, així com el marc normatiu. També les característiques més rellevants del municipi, fent èmfasi en les característiques socioeconòmiques, en relació a la qualitat de l’aire.

Per poder realitzar el diagnòstic de la qualitat de l’aire s’han de considerar les dades aportades per les estacions de mesura que conformen la Xarxa Balear de Vigilància i Control de la Qualitat de l’Aire. Maó disposa de tres estacions fixes (Pous, Port de Maó i Maó EMEP)

Fase 2. Pla d’acció per a la millora de la qualitat de l’aire
En la segona fase es plantegen les mesures a desenvolupar, agrupades en blocs i línies d’actuació: augment de l’ús del transport públic, mobilitat en general, eficiència energètica, informació i sensibilització en relació a la qualitat de l’aire.

A l’hora de plantejar les mesures del Pla s’han de tenir en compte altres plans i programes existents per tal de coordinar-se i no entrar en contradicció. Les accions que més contribuiran a la millora de la qualitat de l’aire són les derivades del Pla de Mobilitat Urbana i totes les relacionades amb mobilitat urbana.

Fase 3. Pla de seguiment.
Aquesta fase continua activa durant tot el periode de vigència del Pla i consisteix principalment en un control i seguiment de les mesures contemplades i de la seva eficàcia en vista d'assolir els objectius de millora fixats inicialment.

El control i seguiment esmentants es realitzen de forma continua i sistemàtica a través d'un comitè de seguiment del Pla.