Torna

Registre d'Associacions

ASSOCIACIONS JUVENILS

Les associacions juvenils regulen les seves activitats d'acord amb la Llei orgànica 1/2002, del 22 de març, amb els seus Estatuts i amb el Reial decret 397/1988, de 22 d'abril, pel qual es regula la inscripció registral d'Associacions Juvenils .

Poden formar part de les associacions juvenils totes les persones amb una edat compresa entre els catorze anys complerts i els trenta sense complir.

Han de presentar la mateixa documentació que la resta d'associacions, tenint en compte la peculiaritat dels seus estatuts

Documentació a presentar:

- Acta fundacional: dos exemplars originals amb la signatura de tots els membres fundadors.

- Estatuts: dos exemplars originals, signat en totes les pàgines per tots els membres fundadors.

- Taxes: s'ha de presentar el document unificat d'ingrés (model 046); validat per una entitat bancària, o bé, a través de la pàgina web de l'Agència Tributària de les Illes Balears; justificatiu d'haver abonat la taxa establerta (vegeu l'apartat de taxes)

- Sol·licitud: (original i còpia), formulada pel representat de l'entitat en la qual figurin les dades d'identificació de la persona sol·licitant (nom, DNI, domicili, número de telèfon, etc).

- Fotocòpies de DNI, NIE o passaport en vigor dels membres fundadors.