Torna

Registre d'Associacions

DISSOLUCIÓ, BAIXA I SUSPENSIÓ

DISSOLUCIÓ

Els documents que s'han de presentar per inscriure l'acord de dissolució d'una associació són:

- Certificat de dissolució que ha de contenir la informació següent:

Dades identificatives de totes les persones encarregades de la liquidació, si s'escau, amb les signatures respectives, i el document acreditatiu de la seva personalitat.

Cessament dels titulars dels òrgans de govern i representació, que han de signar o han d'indicar les raons de l'absència de la signatura.

Finalitat que es donarà al patrimoni d'acord amb el que estableixen els estatuts.

- Si la dissolució ha tingut lloc per les causes previstes als estatuts, fer referència als articles en els quals es recullin aquestes causes i document acreditatiu de la data en la qual s'han produït.

- Si la dissolució és conseqüència de la voluntat dels associats expressada en sessió de l'assemblea general convocada a l'efecte, presentar l'acta de reunió o certificat expedit per les persones o càrrecs amb facultat per certificar, en el qual consti la data en què s'ha adoptat, el quòrum d'assistència i resultat de la votació.

- Si la dissolució té lloc per sentència judicial ferma, presentar còpia de la sentència judicial ferma per la qual es dicta la dissolució de l'associació.

- Sol·licitud: (original i còpia), formulada pel representat de l'entitat en la qual figurin les dades d'identificació de la persona sol·licitant (nom, DNI, domicili i número de telèfon). La sol·licitud, juntament amb la resta de la documentació, ha de dirigir-se al Registre d'Associacions de la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears (Passeig Sagrera, 2. 07012 Palma).

 _________________________________________________________________________________________________

BAIXA

Els documents que s'han de presentar per inscriure la baixa per dissolució i liquidació d'una associació són:

- Certificat de baixa: produïda la liquidació de l'associació, els liquidadors han de sol·licitar al Registre d'Associacions la cancel·lació dels assentaments registrals de l'associació mitjançant un escrit amb la seva signatura en el qual es faci constar que s'ha donat al patrimoni la finalitat que preveuen els estatuts de l'entitat, sense que hi hagi creditors i el document acreditatiu que s'hagin presentat les circumstàncies que han donat lloc a dissoldre l'associació.

- Sol·licitud: (original i còpia), formulada pel representat de l'entitat en la qual figurin les dades d'identificació de la persona sol·licitant (nom, DNI, domicili i número de telèfon). La sol·licitud, juntament amb la resta de la documentació, ha de dirigir-se al Registre d'Associacions de la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears (Passeig Sagrera, 2. 07012 Palma).

 _________________________________________________________________________________________________

SUSPENSIÓ

Els documents que s'han de presentar per inscriure la suspensió d'una associació són:

- Còpia de la resolució judicial ferma per la qual s'estableix la suspensió de les activitats de l'associació.

- Sol·licitud: (original i còpia), formulada pel representat de l'entitat en la qual figurin les dades d'identificació de la persona sol·licitant (nom, DNI, domicili i número de telèfon). La sol·licitud, juntament amb la resta de la documentació, ha de dirigir-se al Registre d'Associacions de la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears (Passeig Sagrera, 2. 07012 Palma).