Volver

Ayuda Social para a demandantes de ocupación

Volver al listado de noticias

4037

Iniciales de apellidos y nombre: AAI

Ayuda: 600 euros. Fecha de pago: 21/02/2023

Si s'ha fet efectiu el pagament i no has cobrat l'ajut social que et correspon pot ser conseqüència de dos fets:

  • la compta bancària no estava operativa en el moment de fer efectiu el pagament. En aquest cas, consulta l'apartat «Què puc fer si el meu compte bancari no està operatiu?». Per resoldre aquestes incidències ens posarem en contacte amb tú telefònicament.
  • pots tenir algun embargament de les administracions tributàries. En aquest cas poden donar-se tres resultats: percebre l'import que et correspon, percebre una part de l'import que et correspon o no cobrar res. En aquestes dues darreres situacions, l'ingrés s'ha fet a  l'agència tributària (ATIB o AEAT) que havia tramitat l'embargament.

Si t'han ingressat una quantitat inferior pot ser que sigui perquè tens un embargament.

Recorda que disposes de la bústia ajutsocial@caib.es per fer la consulta del teu cas. En aquesta bústia no es disposa d'informació relativa als embargaments.


Si se ha hecho efectivo el pago y no has cobrado la ayuda social que te corresponde puede ser consecuencia de dos hechos:

  • la cuenta bancaria no estaba operativa en el momento de hacer efectivo el pago. En este caso, consulta el apartado «¿Que puedo hacer si mi cuenta bancaria no está operativo?». Para resolver estas incidencias nos pondremos en contacto contingo telefónicamente.
  • puedes tener algún embargo de las administraciones tributarias. En este caso pueden darse tres resultados: percibir el importe que te corresponde, percibir una parte del importe que te corresponde o no cobrar nada . En estas dos últimas situaciones, el ingreso se ha realizado en la agencia tributaria (ATIB o AEAT ) que había tramitado el embargo.

Si te han ingresado una cantidad inferior puede ser que sea porque tienes un embargo.

Recuerda que dispones del buzón ajutsocial@caib.es para hacer la consulta de tu caso. En este buzón no se dispone de información relativa a los embargos.