Torna

Ajut Social per a demandants d'ocupació

Preguntes Freqüents

Quina tributació té aquest Ajut?


L’Ajut Social és de declaració obligatòria. L’Administració Autonòmica comunicarà a l’Agencia Estatal d’Administració Tributària (AEAT) que s’ha fet el pagament per l’import que us correspon. La tributació d’aquest ajut dependrà dels seus ingressos anuals.

És compatible amb altres prestacions i ajuts socials?


L’Ajut Social és compatible amb totes les prestacions, rendes i ajuts de qualsevol sistema de protecció, amb els límits prevists a la normativa d’aplicació.


Si bé, es pot donar la circumstància que la normativa reguladora d’altres prestacions no estableixi compatibilitats amb aquests tipus d’ajuts socials i es tingui en compte per a calcular o donar accés a aquestes prestacions.

És compatible amb el subsidi de majors de 52 anys?

De conformitat amb els articles 274.4 i 275.5 del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, les persones que sol·licitin ser perceptores del subsidi per desocupació per a gent gran de 52 anys hauran d'acreditar que no tenen rendes de qualsevol naturalesa superiors, en còmput mensual, al 75 per cent del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries.


D'acord amb això, i a la llum del que estableix l'article 282.2, paràgraf segon de la Llei General de la Seguretat Social, el subsidi per desocupació serà compatible amb la percepció de qualsevol tipus de rendes mínimes, salaris socials o ajudes anàlogues de assistència social concedides per qualsevol Administració Pública, sempre que no se superi el límit previst al paràgraf anterior.


Per tant, l'ajut regulat pel Govern de les Illes Balears al Decret llei 9/2022, de 7 de novembre, de mesures urgents per compensar la inflació a les Illes Balears, concretament al capítol II, és compatible amb el subsidi per atur, amb les limitacions previstes legalment.


Com precisa l'article 7 del Decret llei esmentat, el pagament de l'ajuda serà únic (un únic pagament). En aquest sentit, de conformitat amb l'article 7.1 c) 2n del Reial decret 625/1985, de 2 d'abril, pel qual es desenvolupa la Llei 31/1984, de 2 d'agost, de protecció per desocupació, els 600 euros de l'ajuda del Govern es prorratejaran entre 12 mesos (quedaran 50 euros/mes).


La suma resultant, d'aquest prorrateig mensual (50 euros) més la renda mensual, és la que vostè hauria de prendre en consideració per comprovar la compatibilitat del subsidi per desocupació amb la percepció de l'ajuda del Govern de les Illes Balears.

Quan s'inicia el procediment de renúncia a l'Ajut Social?

El tràmit de renúncia estarà disponible a partir de la publicació de les llistes de beneficiaris. En el mes de gener es genereran les primeres llistes. Una vegada que la seva identificació es reculli en la llista, disposarà de 10 dies per renunciar. Ho podrà fer seguint els procediments que s'indiguin a la web.

En el cas que no tramiti la renuncia expressa a l'Ajut, es pot reintegrar l'import que se li hagi ingressat per aquest concepte.

Es pot renunciar parcialment a l'Ajut Social?

En la norma no està previst que es pugui renunciar de manera parcial al dret a percebre l'Ajut Social. Si es renuncia és per l'import total que li podria correspondre.

La suspensió de la demanda en el SOIB afecta al dret a percebre l'Ajut Social?

No.

Les persones amb la demanda d'ocupació suspesa (per estar fent un curs de formació, per estar de baixa mèdica, per estar en un ERTO, per descans maternal/paternal, etc.) mantenen el seu dret a percebre l'Ajut Social, sempre que reuneixin els requisits.

Situacions en les que s’haurà de retornar (reintegrar) l’AJut Social


En l’Ajut Social els pagaments indeguts poden ser conseqüència, entre d’altres, d’haver tramitat el pagament i amb posterioritat el SEPE haver revocat la prestació o subsidi.

Si amb la revocació s’ha perdut el dret a la prestació o al subsidi, s’haurà de fer el reintegrament.

En els casos de reintegrament es remetrà per correu postal la informació necessària per a resoldre aquesta situació.

Recorda que disposes de la bústia ajutsocial@caib.es per fer la consulta del teu cas.