Torna

Agenda Local 21

La Carta d'Aalborg (1994)

 

La Carta d'Aalborg fou aprovada pels participants a la Conferència Europea sobre Ciutats i Viles Sostenibles, que tingué lloc a Aalborg, Dinamarca, del 24 al 27 de maig de 1994, sota el patrocini conjunt de la Comissió Europea i de la Ciutat d'Aalborg, i organitzada pel Consell Internacional per a Iniciatives Ambientals (ICLEI). La Carta d'Aalborg fou signada inicialment per 80 autoritats locals europees i 253 representants d'organismes internacionals, governs nacionals, institucions científiques, consultors i particulars. En signar la Carta, ciutats, viles i països europeus es comprometeren a entrar dins els processos Agenda 21 Local i a desenvolupar plans d'acció a llarg termini cap a la sostenibilitat, i iniciaren la Campanya Europea de Ciutats i Viles Sostenibles.

 

  Accés al document

Els Compromisos d'Aalborg (2004), Aalborg+10

Els compromisos d'Aalborg van ser aprovats pels delegats presents en la Conferència Aalborg+10, que va tenir lloc el mes de juny de l'any 2004, i van ser subscrits per centenars de governs locals. Serveixen de suport als governs locals europeus en la seva tasca d'implementar la Carta d'Aalborg, adoptada en la conferència esmentada, i estableixen importants orientacions polítiques per treballar per la sostenibilitat local. Mereixen la consideració de compromisos voluntaris i descriuen deu camps d'actuació amb cinquanta activitats clau i accions concretes per al desenvolupament local sostenible.

             

  Accés al document

 

Guia per fer efectius els compromisos d'Aalborg 

El principal objectiu de la Guia per fer efectius els compromisos d'Aalborg és donar suport als governs locals que s'han adherit a aquests compromisos perquè els puguin dur a terme amb èxit. La guia proporciona un mecanisme que ha de permetre els governs locals obtenir amb més facilitat els coneixements, recursos i instruments que necessitin per assolir els compromisos. La Guia per fer efectius els compromisos d'Aalborg és un dels resultats del projecte ACTOR (Compromisos d'Aalborg, Instruments i Recursos), finançat d’acord amb el Sisè  Programa Marc d'Investigació.

 

  Accés al document


Municipis de les Illes Balears adherits a la Carta d'Aalborg i/o Compromisos d'Aalborg
 

 PDF  Municipis que han signat Carta d'Aalborg i Compromisos d'Aalborg