Torna

Agenda Local 21

Antecedents i inicis a les Illes Balears

Des de l'aprovació de la Carta d'Aalborg, s'han portat a terme a les Illes Balears diverses iniciatives per a la implantació d'Agendes Locals 21. L'any 1995, l'Ajuntament de Calvià va començar a treballar en aquest sentit, tot aprovant l'Agenda 21 l'any 1997, i el Consell Insular de Menorca va elaborar un Pla de Desenvolupament Sostenible d'àmbit insular emmarcat dins la declaració de l'illa com a Reserva de la Biosfera. L'any 1996, el Govern Balear , amb el programa ECOTUR (projecte LIFE97 ENV/E/000264) va impulsar la realització de diagnòstics ambientals i plans d'acció a sis destinacions turístiques de les Illes Balears. L'any 1999, es varen aprovar els plans d'acció ambiental de Sant Antoni de Portmany i de Fornells. En els dos darrers anys, tant el Govern de les Illes Balears com els tres consells insulars han propiciat que els ajuntaments de totes les illes comencin els processos d'Agenda 21.

La Disposició addicional vuitena, punt 1, de la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries (BOIB núm. 48 de 17 d'abril de 1999) estableix:

"Octava.- El Govern de les Illes Balears aprovarà les mesures necessàries per afavorir:

1. L'aplicació, abans d'un any, de l'Agenda Local 21 en els municipis i nuclis de les Illes Balears, d'acord amb el Programa 21 de la Conferència de Rio (1992)".

Aquesta disposició reconeix implícitament l'important paper que té el Govern de les Illes Balears per a la implantació a Balears de les Agendes Locals 21, sense excloure l'impuls que pugui procedir dels consells insulars.

La gran importància d'aquestes iniciatives, tant municipals i insulars com del Govern de les Illes Balears, per a la implantació d'Agendes Locals 21, s'ha de completar amb el fet que, tant a nivell de les Illes Balears com a d'altres indrets del món, s'ha produït una gran dispersió i diferència de continguts en els diversos documents que s'han anomenat Agendes Locals 21. Per aquest motiu, a la tercera Conferència Europea de Ciutats Sostenibles, reunida a Hannover a gener de 2000, es va formular la necessitat de normalitzar i regular les iniciatives d'Agendes Locals 21, així com de dotar-les d'un suport administratiu.

Documents d'interès:

Ecotur-Programa para la integración del turismo y el medio ambiente.pdf Ecotur - Programa per a la integració del turisme i el medi ambient (1996)

 Declaració de Calvià sobre Turisme i Desenvolupament Sostenible a la Mediterrània (1997)

PDF Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries. DOT (1999)

PDF III Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles (Hannover, 2000)