Torna

AGENDA 2030 ODS

ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, assegurances, resilients i sostenibles

desc_AG2.jpgAcords de Governabilitat:

Les mesures alineades dels Acords de Bellver (Acords de Governabilitat) amb l'ODS 11 són: 

42: Aprovar normativa amb mesures extraordinàries per garantir l’accés a l’habitatge i desenvolupament del decret d’emergència d’habitatge

43: Desplegar reglamentàriament la llei d’Habitatge, fent èmfasi en el dret a l’habitatge especialment per a col·lectius vulnerables.

44: Creació de l'Observatori de Preus de l’Habitatge, organisme per analitzar el mercat immobiliari i proposar mecanismes per controlar els preus

45: Incrementar el parc d’habitatge social de lloguer de gestió pública.

46: Apostar per la compra pública en aquells territoris on no hi hagi sòl públic urbà o urbanitzable

47: Fomentar la formació de cooperatives en cessió d’ús per una durada determinada i promoure la cessió de sòl públic.

50: Augmentar el pressupost dels ajuts per al lloguer de l’habitatge amb una línia específica per facilitar l’emancipació dels joves

55: Desenvolupar el Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears.

57: Avançar en la integració tarifària i foment del transport públic. Estudiar la reducció dels preus per fer-lo assequible a tothom

58: Potenciar cotxes multi usuaris, compartits, aparcaments dissuasius i d’enllaç, ben connectats amb la xarxa de transport públic

61: Implantar noves rutes i freqüències de transport interurbà per carretera

62: Millorar infraestructures, freqüències i capacitat de la xarxa ferroviària

65: Reclamar a l’Estat que pagui íntegrament la bonificació del 75% del Transport marítim entre illes

72: Desplegar la Llei de canvi climàtic per transitar cap a unes illes amb emissions zero i un transport públic sostenible mediambientalment

79: Executar les mesures de la Llei de residus i sòls contaminats.Estudiar canon ambiental al tractament finalista dels residus

129: Destinar, amb el suport de l’Estat, inversions públiques per millorar els espais públics de les zones turístiques madures

161: Evitar tractaments excepcionals de caràcter sectorial normativa urbanístiques que tinguin com a objecte el benefici de particulars

desc_PRI.jpgPacte de Reactivació:

Les mesures alineades del Pacte de Reactivació amb l'ODS 11 són: 

93: Pla de millora del servei i de les instal·lacions portuàries

94: Programa d’estímul de l’activitat nàutica i portuària i de la connectivitat

106: Pla d’accés a l’habitatge

107: Pla de millora de la sostenibilitat i l’eficiència urbana

110: Pla d’ajut per a les empreses de transport

115: Pla de xoc per a la cultura de les Illes Balears

116: Pla de reactivació de la cultura

119: Pla d’internacionalització i promoció de la cultura balear

120: Pla de coordinació interinstitucional i amb el sector privat

desc_Normativa.pngNormativa:

Llei 5/2018, de 19 de juny, d'habitatge de les Illes Balears.

desc_Plans i programes.pngPlans i Programes Estratègics:

Pla de Cultura de les Illes Balears

Programa de Rehabilitació d'Habitatge Lliure per a Destinar-lo a Lloguer Social (IBAVI)

Pla de Finançament dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics 2020-2021

Pla Director Sectorial de Mobilitat