Torna

AGENDA 2030 ODS

ODS 6. Garantir la disponibilitat i la gestió sostenible de l'aigua i el sanejament per a tothom

desc_AG2.jpgAcords de Governabilitat:

Les mesures alineades dels Acords de Bellver (Acords de Governabilitat) amb l'ODS 6 són: 

78: Col·laborar amb la resta d’institucions per incentivar els comportaments responsables en consum d’aigua i generació de residus

80: Impulsar inversions per garantir la correcta depuració d’aigües residuals i posar les bases per major reutilització de l'aigua

81: Afavorir major recuperació dels aqüífers, interconnexions entre ells, aprofitant la xarxa de dessaladores i completant distribució en alta

desc_PRI.jpgPacte de Reactivació:

Les mesures alineades del Pacte de Reactivació amb l'ODS 6 són: 

83: Millora del sanejament i la depuració

84: Inversions en abastament i millora de la distribució

85: Programa de manteniment de torrents

86: Altres actuacions que s’han d’incloure dins el pacte per l’aigua

40: Pla d’impuls, consolidació i modernització del regadiu sobre la base de fonts no convencionals d’aigua, especialment l’ús d’aigües regenerades

desc_Plans i programes.pngPlans i Programes Estratègics:

Pla hidrològic de les Illes Balears

Pla de Gestió del Risc d'Inundació de la Demarcación Hidrográfica de las Illes Balears

Pla especial d'actuacions en situació d'alerta i eventual sequera a les Illes Balears