Torna

AGENDA 2030 ODS

ODS 5. Aconseguir la igualtat de gènere i donar poder a totes les dones i nenes

desc_AG2.jpgAcords de Governabilitat:

Les mesures alineades dels Acords de Bellver (Acords de Governabilitat) amb l'ODS 5 són: 

99: Afavorir la incorporació de les dones en condicions d'igualtat al mercat laboral

175: Seguir fent feina per la igualtat de dones i homes, accelerant les mesures implantades en els darrers anys i generant noves línies d'actuació

178: Fomentar educació en igualtat amb campanyes informatives i amb plans que potenciïn la coeducació a les aules

179: Donar continuïtat al pla de lluita contra les violències masclistes, amb noves mesures

180: Eliminar la publicitat sexista de l'administració balear i animar als anunciants a utilitzar altres formes de publicitat no lesives

182: Continuar desenvolupant el pla de lluita contra l'explotació sexual i la tracta

181: Garantir la formació en perspectiva de gènere dels empleats públics que intervenguin en l'atenció en qualsevol procés de violència masclista

desc_PRI.jpgPacte de Reactivació:

Les mesures alineades del Pacte de Reactivació amb l'ODS 5 són: 

26: Programa d’igualtat de gènere en les oportunitats del mercat de treball

desc_Normativa.pngNormativa:

Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes

desc_Plans i programes.pngPlans i Programes Estratègics:

Pla Igualtat del personal de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Pla de Coeducació de les Illes Balears 2019-2022

Pla de Conciliació i Corresponsabilitat de les Illes Balears 2021-2024

Pla d'Igualtat a l'àmbit laboral de les Illes Balears 2022-2025