Torna

Esportistes d'alt rendiment de les Illes Balears

Llistats provisionals

EXPEDIENTS ADMESOS

EXPEDIENTS NO ADMESOS

EXPEDIENTS DESESTIMATS

El termini per presentar les al.legacions pertinents és de cinc dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació a la pàgina web, finalitzarà dia 21/03/2023. Totes les al.legacions s'han de presentar per escrit i amb registre d'entrada.