Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

31/01/2019

Decret pel qual es regulen els preus públics per a l'ús dels serveis i de les instal·lacions del Poliesportiu Príncipes de España

Direcció General d'Esports i Joventut


FITXA : Decret pel qual es regulen els preus públics per a l'ús dels serveis i de les instal·lacions del Poliesportiu Príncipes de España


Objecte: Aquest Avantprojecte normatiu persegueix ajustar els preus públics vigents a les noves demandes de les persones usuàries, així com adequar-les a la situació i als usos reals de les instal·lacions. S’ha intentat incloure alguns col·lectius vulnerables socialment aplicant bonificacions que fins ara no s’havien contemplat, com també eliminar bonificacions i/o exempcions a altres col·lectius que no tenen cap mena de justificació de caràcter social, benèfic o d’interès públic. Per tot això, a més d’actualitzar la quantia dels preus públics, s’han revisat en profunditat el règim de bonificacions i exempcions, així com l’oferta dels serveis i crear-ne, si escau, de nous per atendre les demandes actuals.

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General d' Esports i Joventut

 

Data d'inici de la tramitació: 8 de maig de 2017

 

Fase actual de tramitació: Decret publicat al BOIB dia 19 de gener de 2019 (núm. 9/2019 )

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


La iniciativa normativa s'ha sotmès al tràmit de la consulta pública prèvia prevista en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, a través de la pàgina web de Participació Ciutadana, que ha generat un total de 47 visites amb cap aportació telemàtica. Podeu veure la informació en l'històric de consultes prèvies del portal de Participació aquí.

D'altra banda, el Projecte de decret s'ha sotmès als tràmits d’audiència i d’informació pública prevists en els articles 43 i 44 de la Llei 4/2001, mitjançant la publicació d’un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 156, de 21 de desembre de 2017, i la publicació a la pàgina web de Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) que ha generat 7 visites sense que s'hagi presentat cap al·legació telemàtica. Podeu veure la informació en l'històric de projectes sotmesos a informació pública aquí.


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

8/5/2017 Memòria de la consulta prèvia

30/5/2017 Document d’anàlisi amb el resultat de la consulta prèvia

14/11/2017 Memòria d’anàlisi d’impacte normatiu (MAIN)

15/11/2017 Resolució d’inici

20/11/2017 Esborrany del projecte que se sotmet a informació pública o audiència

21/12/2017 Resolució del BOIB d'informació pública

20/3/2018 Informe d’Impacte de gènere

7/5/2018 Informe de valoració d’al·legacions

08/05/2018 Esborrany del projecte del Decret

10/7/2018  Dictamen del Consell Econòmic i Social

31/05/2018 Informe Servei Jurídic

01/06/2018 Informe Secretaria general

21/11/2018 Dictàmen Consell Consultiu

19/01/2019 Decret publicat BOIB