Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

06/03/2019

Decret pel qual es regula la Comissió contra la Violència a l'Esport de les Illes Balears

Direcció General d'Esports i Joventut


FITXA : Decret pel qual es regula la Comissió contra la Violència a l'Esport de les Illes Balears


Objecte:Regular la Comissió contra la Violència a l'Esport de les Illes Balears, creada a l'article 100 de la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears, per prevenir qualsevol tipus d'acció o manifestació de violència, racisme o xenofòbia, o que la pugui generar, com a conseqüència d'activitats o competicions esportives en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General d'Esports i Joventut

 

Data d'inici de la tramitació:18 de juliol de 2018

 

Fase actual de tramitació: Decret publicat en el BOIB núm. 28, de 5 de març de 2019

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


La iniciativa normativa s'ha sotmès al tràmit de la consulta pública prèvia prevista a l’article 133.1 de la Llei 39/2015, a través de la pàgina web de Participació Ciutadana, que ha generat 85 visites i 1 aportació telemàtica. Podeu veure la informació en l'històric de consultes prèvies del portal de Participació aquí.

 

D'altra banda, el Projecte de decret s'ha sotmès als tràmits d’audiència i d’informació pública prevists en els articles 43 i 44 de la Llei 4/2001, mitjançant la publicació d’un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 94, de 31 de juliol de 2018, i la publicació a la pàgina web de Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) de l’enllaç al projecte de decret, que ha generat 28 visites i cap al·legació per aquest Portal. Podeu veure la informació en l'històric de projectes sotmesos a informació pública aquí.


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

02/02/2018 Memòria de la consulta prèvia

05/02/2018 Resolució de la consulta prèvia

17/07/2018 Memòria justificativa d'inici

17/07/2018 Memòria de l'anàlisi de l'impacte normatiu

18/07/2018 Resolució de la consellera d'inici

18/07/2018 Primer esborrany projecte de decret

23/07/2018 Resolució BOIB d'informació pública

17/09/2018 Informe Impacte de gènere

08/10/2018 Informe valoracions al·legacions

07/11/2018 Informe Servei Jurídic

08/11/2018 Informe Secretaria General

14/11/2018 Segon Esborrany projecte de decret

20/11/2018 Tercer Esborrany projecte de decret

23/01/2019 Dictamen Consell Consultiu

14/02/2019 Memòria final d'anàlisi d'impacte normatiu

21/02/2019 Informe Servei Jurídic

22/02/2019 Quart Esborrany projecte de decret

23/02/2019 Certificat redacció projecte de decret

05/03/2019 Decret publicat BOIB