Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

20/03/2023

Decret 11/2023, de 27 de febrer, de modificació del Decret 10/2015, de 13 de març, pel qual es regulen els mitjans materials que s’han d’utilitzar en les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa

Secretaria general


FITXA: Decret 11/2023, de 27 de febrer, de modificació del Decret 10/2015, de 13 de març, pel qual es regulen els mitjans materials que s’han d’utilitzar en les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa


Objecte: La modificació de la Llei orgànica 12/2022, de 30 de setembre, de reforma de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (LOREG), en relació a l’exercici del vot pels espanyols que viuen a l’estranger (vot CERA), afecta a les eleccions al Parlament de les Illes Balears.

Al respecte, la Conselleria de Presidència, Funció Publica i Igualtat ha tramitat el procediment per elaborar la modificació del Decret 10/2015, de 13 de març, en relació amb els mitjans materials que s’han d’utilitzar en les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa, desplegant els termes concrets de la nova regulació.

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Secretaria General de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

 

Data d'inici de la tramitació: 5 de desembre de 2022

 

Fase actual de tramitacióFase actual: Decret aprovat.

Decret 11/2023, de 27 de febrer, de modificació del Decret 10/2015, de 13 de març, pel qual es regulen els mitjans materials que s’han d’utilitzar en les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa  (BOIB 26, de 28 de febrer de 2023, correcció d’errates BOIB 28, de 4 de març de 2023)


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


 


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

(14-11-2020) Resolució d’inici de la consulta prèvia (pdf) 

(14-11-2020) Consulta prèvia 3/2022 (pdf)

(05-12-2022) Resolució d’inici (pdf)

(març-2019) Decret 10/2015 (text consolidat) (pdf)

(22-12-2022) Projecte de decret per a audiència i informació pública (pdf)

(23-12-2022) Memòria d’anàlisi d’impacte normatiu (MAIN) (pdf)

(29-12-2022) Resolució d’informació pública (pdf)

(17-01-2023) Informe d’impacte de gènere (pdf)

(24-01-2023) Informe sobre l’audiència (pdf)

(24-01-2023) Projecte de decret (pdf)

(24-12-2022) Segona Memòria d’anàlisi d’impacte normatiu (MAIN) (pdf)

(25-01-2023) Informe del servei jurídic (pdf)

(25-01-2023) Informe SG sobre la urgència (pdf)

(15-02-2023) Dictamen 5/2023 del Consell Consultiu (pdf)

(28-02-2023) BOIB Decret 11/2023 (pdf)

(04-03-2023) BOIB correcció d’errates Decret 11/2023 (pdf)

(06-03-2023) Decret 11/2023 (text consolidat) (pdf)