Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

20/03/2019

Decret 21/2019, de 15 de març, d'avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana

Llengua


FITXA : Decret 21/2019, de 15 de març, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana 


Objecte:

L'adaptació de la norma es fa necessària per complir el que estableix el Decret 24/2015, de 7 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d'acord amb el qual la Direcció General de Política Lingüística exerceix, entre altres competències, les següents: certificació dels coneixements de llengua catalana de la població adulta fora de l'ensenyament reglat mitjançant l'organització i la gestió de proves, i reconeixement de certificats equivalents.

 

Amb aquesta proposta normativa es pretén regular la convocatòria, l'organització i la gestió de les proves i la certificació dels coneixements de llengua catalana que ha de dur a terme la Direcció General de Política Lingüística, com també modificar la composició de la Comissió Tècnica d'Avaluació de Coneixements de Català per als certificats de coneixements generals i específics de llengua catalana, amb l'objectiu d'adaptar-la a la nova normativa.

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General de Política Lingüística

 

Data d'inici de la tramitació: 25 de maig de 2018

 

Fase actual de tramitació: Publicat BOIB núm. 35 de 16 de març de 2019

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


La iniciativa normativa s'ha sotmès al tràmit de la consulta pública prèvia prevista en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, a través de la pàgina web de Participació Ciutadana, que ha generat 176 visites i quatre aportacions. Podeu veure la informació en l'històric de consultes prèvies del Portal de Participació aquí.

 

D'altra banda, el Projecte de decret s'ha sotmès als tràmits d’audiència i d’informació pública prevists en els articles 43 i 44 de la Llei 4/2001, mitjançant la publicació d’un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 89, de 19 de juliol de 2018, i la publicació a la pàgina web de Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) de l’enllaç al projecte de decret, que ha generat 36 visites sense que s'hagi presentat cap aportació per aquest Portal. Podeu veure la informació en l'històric de projectes sotmesos a informació pública aquí.


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

30/05/2017 Informe necessitat

31/05/2017 Resolució consellera consulta pública

27/06/2017 Certificat consulta pública

03/07/2017 Annex III consulta pública

24/05/2018 Informe justificatiu

24/05/2018 Estudi de càrregues administratives

25/05/2018 Resolució d'inici

11/07/2018 Ofici tramesa SG

02/07/2018 Projecte de decret d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana Esborrany publicat al web i enviat

12/07/2018 Memòria impacte normatiu

19/07/2018 Publicació BOIB informació pública

24/08/2018 Informe impacte de gènere

13/09/2018 Informe al·legacions

14/09/2018 Decret d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana Esborrany amb al·legacions

22/10/2018 Informe Servei Jurídic

29/11/2018 Informe Secretaria General

16/03/2019 Decret Publicat BOIB