Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

03/05/2021

Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament que regula el règim de funcionament i la composició del Consell Balear del Clima

Secretària General de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica


FITXA: Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament que regula el règim de funcionament i la composició del Consell Balear del Clima


Objecte

L'objecte d'aquest Reglament és regular el règim de funcionament i la composició del Consell Balear del Clima.

L'article 6 de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, crea el Consell Balear del Clima com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, adscrit a la conselleria competent en matèria de canvi climàtic, que té com a finalitats primordials assessorar les administracions públiques sobre les polítiques climàtiques i de transició energètica, proposar mesures de mitigació i adaptació al canvi climàtic, així com afavorir la participació dels sectors socials i econòmics de les Illes Balears en aquests àmbits.

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: 

Secretària General de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

 

Data d'inici de la tramitació: 19/04/2021

 

Fase actual de tramitació: Fase d'inici. Consulta de les conselleries, Consells Insulars i Ajuntaments. Audiència a les institucions, organitzacions i associacions interessades

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


Es tracta d'una norma de caràcter organitzatiu. Per això, no està sotmesa a la fase de consulta prèvia tot i que es dona audiència a totes les institucions, organitzacions i associacions que formaran part de l'òrgan que es regula.


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

24/03/21 Memòria justificativa

19/04/21 Resolució d’inici

                Esborrany