Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

29/09/2021

Projecte de decret del Pla d’ordenació dels recursos naturals (PORN) des Trenc- Salobrar de Campos

Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat

 


FITXA: Projecte de decret del Pla d’ordenació dels recursos naturals (PORN) des Trenc- Salobrar de Campos


Objecte: Es Trenc - Salobrar de Campos és un dels espais més emblemàtics de les Illes Balears. És una de les zones naturals més interessants de l’illa de Mallorca, on els hàbitats litorals mediterranis es troben ben representats: platges extenses d’arena amb sistemes dunars adjacents (que configuren camps de dunes primàries i secundàries); zones humides, com es Salobrar de Campos i ses Salines de sa Vall, on encara es desenvolupa l’activitat salinera; altres salines d’antuvi abandonades que han esdevingut ecosistemes d’interès; basses litorals com sa Mareta de sa Ràpita; camps de conreu en ús i en abandonament, i, ja dins la part marina, fons amb comunitats biocenòtiques, de les quals cal destacar les extenses praderies que forma la Posidonia oceanica i, a més profunditat, on ja no arriba la llum solar, comunitats de maërl, precoral·ligen i coral·ligen.

Aquests valors van fer que l’espai s’inclogués a la Xarxa Natura 2000 com a Lloc d’Importància Comunitària (LIC) i com a Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), el 2006. Posteriorment, el 2015, es va aprovar el Pla de Gestió del LIC i, en conseqüència, es va declarar l’espai Zona d’Especial Conservació (ZEC). A més, per mor de l’elevat interès ornitològic, aquesta zona ha estat declarada Àrea d’Especial Importància per a les Aus (IBA) per SEO Birdlife, la Societat Espanyola d’Ornitologia. La seva part marina també forma part d’un LIC i ZEPA més extens: el de l’arxipèlag de Cabrera.

D’altra banda, cal recordar que la Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals i règim urbanístic de les àrees d’especial protecció de les Illes Balears (LEN), a més de declarar aquesta zona Àrea Natural d’Especial Interès (ANEI) va establir que el Govern havia de promoure la declaració com a Espai Natural Protegit es Trenc - Salobrar de Campos.

Després de més de 25 anys de mandat de la LEN, la Llei 2/2017, de 27 de juny, declarà, finalment, el Parc Natural Maritimoterrestre des Trenc - Salobrar de Campos.

L’àmbit territorial del PORN comprèn les 3.780,29 hectàrees que formen part del Parc natural, de les quals 1.442 constitueixen l’àmbit terrestre i 2.338,29, l’àmbit marí. També comprèn la franja natural de transició que hi ha entre el nucli urbà de ses Covetes i el Parc; l’àrea de restauració ambiental de ses Covetes; la platja des Freu -inclòs el seu sistema dunar i els escars catalogats com a Bé d’Interès Cultural (BIC) i, les parcel·les on s’hi ubiquen l’antiga escola de Ca n’Estela i la Caseta de Peons Caminers, a la carretera Ma-6040.

Com a conseqüència de la importància de la conservació dels ecosistemes dunars i de la fàcil degradació que pateixen, davant aquest estat actual i per revertir aquesta situació, l’objectiu central del PORN és la protecció, la posada en valor i la restauració integral del sistema platja-duna de sa Ràpita i des Trenc.

Amb el propòsit de complir els objectius assenyalats a l’article 18 de la Llei 42/2007, i el contingut mínim fixat tant a l’article 20 de la llei esmentada com en els apartats 4 i 5 de l’article 7 de la Llei 5/2005, s’ha elaborat aquest PORN des Trenc-Salobrar de Campos en base a la informació disponible i amb l’experiència acumulada en la planificació i gestió dels espais naturals protegits de les Illes Balears.

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat

 

Data d'inici de la tramitació:16/11/2019

 

Fase actual de tramitació: Anunci al BOIB de la informació pública del PORN des Trenc- Salobrar de Campos.

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


D’acord amb el que disposa l’article 9.2 e de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), s’ha publicat en el BOIB núm. 133, de dia 28 de setembre de 2021, l’anunci del tràmit d’informació pública del procediment per aprovar el Pla d’ordenació dels recursos naturals (PORN) des Trenc-Salobrar de Campos.

El tràmit d’informació pública estarà obert durant el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva publicació en el BOIB, és a dir, fins el 28 d’octubre, inclòs. Durant aquest termini es poden presentar les al·legacions que es considerin oportunes.

El projecte de decret està disponible per a la seva consulta a l’enllaç http://tem.caib.es i a les dependències de la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat (Conselleria de Medi Ambient i Territori), situades al c/ Gremi Corredors, 10, 1r, Polígon de Son Rossinyol, Palma.

Els suggeriments o les aportacions s’han d’adreçar a la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat, mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També s’ha habilitat la possibilitat de presentar-les per mitjans telemàtics a través de la pàgina web de Participació ciutadana del Govern de les Illes Balears (http://participaciociutadana.caib.es), apartat “Audiència i informació pública en l’elaboració de normativa” (http://tn.caib.es/R7pmXKjD307Y ).

Els suggeriments o aportacions presentades a través d’aquest mitjà s’incorporaran a l’expedient administratiu sempre que incloguin la identificació de la persona o entitat que les presenta.

 


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

16/11/2019 Resolució d'inici

28/09/2021 BOIB anunci informació pública

28/09/2021 Projecte de Decret PORN Es Trenc Informació pública

28/09/2021 Memòria i diagnosi del PORN des Trenc